En väg in på högskolan för människor med intellektuella funktionsnedsättningar!

En väg in på högskolan för människor med intellektuella funktionsnedsättningar!

Efter fokuset på namnbyten av särskolan är det nu värt att fundera på hur man ska öppna flera vägar in på högskolan för människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Med ett avgångsbetyg från skolformen som för närvarande kallas särskolan är man tyvärr inte behörig till att söka reguljära högskoleutbildningar.

Det är tyvärr svårt att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden efter en avslutad utbildning från det som tidigare kallades särskolan och numera kallas anpassad gymnasieskola. Ibland och under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att få ett arbete med lönebidrag men det är inte säkert att denna möjlighet är en öppen väg för alla i denna målgrupp. Under vissa förutsättningar kan det också vara möjligt för denna målgrupp att få arbete på Samhall. Det är värt att nämna faktumet att Samhall ställer allt större krav även på människor med funktionshinder, därmed är det inte säkert att alla från denna målgrupp kan få arbete på detta företag heller.

Människor med intellektuella funktionshinder kan också erbjudas daglig verksamhet. Ibland kan daglig verksamhet leda till övergång till den reguljära arbetsmarknaden med eller utan lönebidrag men det är långt ifrån alltid. Funktionsrätt har skrivit om detta i sin rapport som överlämnades till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. I rapporten kan man läsa följande:
”Tillsätt en utredning för att utvärdera varför det varit en sådan kraftig ökning av antalet personer i daglig verksamhet under de senaste tio åren samt hur en utveckling kan stödjas med åtgärder som ger fler unga stöd att komma till den öppna arbetsmarknaden. (Främja arbetserfarenhet på den öppna arbetsmarknaden, artikel 27j, CRPD)” (Funktionsrätt, 2022)

Idag är utbildning nyckeln för alla målgrupper att kunna konkurrera på en alltmer komplicerad arbetsmarknad. Därför anser jag att man bör starta ett antal olika utbildningar företrädesvis för människor med intellektuella funktionsnedsättningar både inom områden som arbetsmarknaden efterfrågar men även mer teoretiska områden. Det behövs också mer kunskaper om hur man kan förbättra stödet till studenter med intellektuella funktionshinder som har avgångsbetyg även från den reguljära gymnasieskolan eller komvux på olika högskoleutbildningar. Dessutom är också viktigt att beakta rätten till utbildning för människor med funktionsnedsättning som nämns i FNs konvention för människor med funktionsnedsättning.

Slutligen måste också människor som arbetar med människor med intellektuell funktionsnedsättning ha tron på att allt är möjligt. Här kan vi hämta goda exempel från USA. Där några personer med diagnosen Downs Syndrom, som ofta åtföljs av en intellektuell funktionsnedsättning, nyligen tog examen från college. Detta kan man läsa mera om i en artikel i Forbes (Forbes, 2022). När det gäller mina personliga erfarenheter av personer med intellektuella funktionsnedsättningar möter jag ibland personer med denna diagnos. Jag skriver denna artikel för att ge denna grupp en starkare röst i utbildningsdebatten.

Sammanfattning av mina tankar i punktform
För att göra högskolan mer tillgänglig för människor med intellektuella funktionsvariationer föreslår jag därför:

  • Öppna ett antal högskoleutbildningar företrädesvis för människor med intellektuella funktionsnedsättningarDet har tidigare funnits en anpassad högskoleutbildning riktad till människor med intellektuella funktionsnedsättningar
  • Utreda vilka typ av studentstöd personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan behöva för att delta i reguljära högskoleutbildningar
  • Utred hur man genom olika typer av åtgärder kan göra reguljära högskoleutbildningar mera tillgängliga för människor med intellektuella funktionsnedsättningar

Rikard Grossman-Nielsen
Skene

Referenser

Funktionsrätt
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2021/06/Nodvandiga-reformer-Rorelsens-73punktsprogram.pdf

Forbes
https://www.forbes.com/sites/allisonnorlian/2020/05/21/the-first-degree-woman-is-first-person-with-down-syndrome-to-graduate-from-rowan-university/?sh=2e59659c2e6d