Socialismens svar på EU


Europeiska unionen är en ganska komplex fråga inom den europeiska vänstern, medan många stödjer unionens ideal fördömer många fortfarande EU för att vara odemokratiskt och ett medel för kapitalister och ekonomisk globalisering, för att utnyttja arbetarna på europeisk nivå. Medan jag håller med om att EU saknar ett verkligt demokratiskt system och att det har använts som medel för kapitalister, så tror jag inte att det är EU:s syfte och tror istället att EU har en större potential. Jag tror verkligen att den europeiska vänstern måste omvärdera sin syn på EU och verkligen kämpa för ett Förenat Europa.


Denna artikel skrivs både som ett svar på Mark Brolins debattartikel i Expressen “Kasta in EU-handduken och bilda en ny frihandelsunion” den 21 Juli 2020, och som en fristående debattartikel om varför den socialistiska vänstern bör vara mer för EU i Sverige. Min artikel menar inte att peka ut Brolin. Orsaken till att jag just hänvisar till hans debattartikel är för att den tar upp många av de vanligaste anti-EU argumenten och missförstånden om EU. De argument och missförstånd han förmedlar är inte heller begränsat till någon nationalistisk eller konservativ höger, utan finns lika mycket inom den socialistiska vänstern. Så för att förstå mina egna punkter bättre rekommenderar jag att ni först läser Mark Brolins debattartikel.


Frågan om europeisk integration är inte en ny idé. Debatten om varför och hur Europa bör integreras har en lång och komplex historia. Med spår från fördraget om Westfalen 1648, Wienkongressen 1815, och liknande fördrag undertecknade av Europas nationer. Antingen i slutet av ett krig eller för att förhindra ytterligare konflikter. Dessa avtal skulle under 1900-talet tillslut forma det moderna post-war Europa och leda till bildandet av Europeiska kol- och stålunionen under 50-talet och senare Europeiska unionen 1993.


När jag diskuterar med politiska aktivister och socialister i Sverige har jag ofta hört att du verkligen inte kan vara för en federalisering av EU och vara en marxist/socialist samtidigt. Idéerna och teorierna, menar man, går emot varandra när man utgår från en Marxistisk analys av EU. Detta kan förklara varför så många svenska socialistiska partier är i grunden negativt inställda mot det europeiska projektet och framförallt den europeiska federalismen. Jag vill dock hävda att detta är felaktigt, målen för moderna marxister och målet med nuvarande europeiska federalister är inte motsägelsefulla utan istället stödjande.


Gemensam Europeisk frihandel


Det vanligaste argumentet från Swexit-förespråkare som jag fått ta del av menar att EU är alldeles för byråkratisk och att vi borde återvända till en ny frihandelsunion utan centralstyre. Hur rimligt är då detta argument? För att förmedla varför detta argument inte funkar måste jag “tyvärr” gå igenom lite kort om EU:s historia.


EU grundades år 1993 i och med Maastrichtfördraget och ersatte EG (Europeiska Gemenskapen) som själv hade ersatt EEG (Europeiska Ekonomiska Gemenskapen) och Europeiska Kol- och Stålgemenskapen (EKSG). För oss är det nu i huvudsak EGG (grundat 1957 i och med Romfördraget) som är intressant, då denna bland annat vidareutvecklade det som gällde enligt EKSG – tullfria varor och produkter som kunde handlas och transporteras inom medlemsländerna. Innan hade endast kol och stål varit tullfria och under gemensam reglering med beslut tagna av 4 olika institutioner. Dessa institutioner var: Höga myndigheten, Gemenskapsförsamlingen, Särskilda ministerrådet och Europeiska Domstolen.


I och med EEG kunde man börja reglera mer gemensamt med standarden på varor och produkter och ha mer gemensamma priser för samma produkt. Innan kunde samma bröd från Frankrike kosta t.ex 20 franc medan den i Tyskland kostade motsvarande 30 franc. Genom att ta bort tullavgifter mellan medlemsländerna kunde man mycket enklare handla med varandra samtidigt som man hade gemensamma tullar utåt mot icke-medlemmar. Detta gjorde EEC väldigt attraktivt för företag att etablera sig i då de kunde undvika tullavgifter.


Då kommer ju frågan, vilka bestämde dessa avgifter? Vilka bestämde dessa regleringar och grundstandard för varor och handeln, samt prissättningen för vissa varor? Jo det var medlemsländerna som genom ytterliga olika institutioner bestämde detta tillsammans. Dessa institutioner var: 

 • Rådet som representerade medlemsstaterna och hade den huvudsakliga legislativa makten, 
 • Kommissionen som representerade EEGs intresse och hade den verkställande makten, 
 • Parlamentet som representerade medborgarna och fungerade som rådgivande församling, 
 • Domstolen,
 • Revisionsrätten som ej hade någon formell makt men vars uppdrag var att granska Kommissionens verksamhet.

Det var alltså dessa institutioner, då i huvudsak Rådet och Kommissionen, som avgjorde tullarna och regleringarna. Man gjorde dessa regleringar då man insåg att det skulle vara mycket svårare att handla om alla hade olika standard på varor, olika import- och exportlagar och olika krav för import och export bland företag. Det blev alltså enklare med gemensamma.


Vad pekar detta då på? Jo att det finns alltså en praktisk och ekonomisk orsak till varför EEG grundades med den gemensamma marknaden och en ökad politisk och ekonomisk integration. Eftersom det måste finnas gemensamma politiska institutioner för att kunna besluta om gemensamma lagar, regler och tullar. En ny frihandelsunion inom Europa skulle därför högst sannolikt sluta med ett nytt EEG och med stor sannolikhet bli en omstart på det vi lever i idag. 


Många Swexit-förespråkare nämner ofta Schweiz, Norge och Storbritannien som länder som önskar skapa en ny handelsunion. Utav dessa länder kan jag endast tänka mig att Storbritannien är på det, och då endast för att de fortfarande tror att de lever under det Brittiska imperiet och att alla kommer att kasta sig vid deras fötter. 


Norge och Schweiz är båda med i den Europeiska gemensamma marknaden och betalar in en medlemsavgift för att få ta del av handeln, med vissa ekonomiska och juridiska undantag som förhandlats fram. Dock får de inte vara med och bestämma över dessa handelsregler eller avtal med andra länder, Norge betalar alltså medlemsavgift för att få vara med och handla med inte få bestämma över de regler de måste följa för att få handla. Norge har alltså dragit ett kort strå om vad man önskar är transparens mellan de regler man ska följa och rätten till representation. Storbritannien är dessutom det enda landet i världen som aktivt försämrar sitt avtal med EU.


Så när vissa Swexit-förespråkare argumenterar för att samarbeten mellan länder om handel, gemensamma avtal om miljö, säkerhet och liknande kan ske utan EU så förstår jag inte inte deras så starka kritik av EU. EU har gett oss alla dessa saker och skapat handelsavtal med Australien, Kanada, Japan, USA, Indien, Brasilien och Kina. EU var en stor och viktig aktör vid Parisavtalet 2015 och har egna ekologiska, sociala och ekonomiska mål för Europa till 2030. EU är alltså den organisation som starkt bidragit med just dessa avtal som gynnar miljön och säkerhet. Enda problemet menar man är att EU är för byråkratisk och odemokratisk, men är det?


Ett demokratiskt EU

EU har länge anklagats för att vara odemokratiskt. Till viss del håller jag med, EU är idag inte så demokratiskt som det skulle kunna vara, men det är inte för att EU får bestämma för mycket eller tar makten från folket. Snarare är det tvärtom, det är medlemsländerna som förvägrar folkets röster att ha betydelse inom EU. Den enda direkt demokratiskt valda institutionen inom EU är EU Parlamentet, men de har fortfarande inte rätten att stifta egna lagar och ligger underställda Ministerrådet (medlemsstaterna). 


Under flera år har Parlamentet försökt att bli mer folkligt och göra Kommissionen mer demokratisk genom att göra ledaren för det parti med det största parlamentariska underlaget till Kommissionens-President. Ledarna för partierna inom Parlamentet som kandiderar till denna post kallas Spitzenkandidaten, och dessa debatterade mot varandra och kampanjade under förra EU valet (2019). Så när valresultatet kom in så fanns det stora förhoppningar om att en av dessa Spitzenkandidaten skulle bli EU’s nya president, men så blev det inte. Detta då Kommissionen måste godkännas av medlemsstaterna och dessa vägrade ha någon av partiledarna och tillsatte därför en egen kompromiss president – Ursula von der Leyen. 


Ministerrådet och medlemsstaterna är problemet, inte EU och inte Parlamentet. Det är medlemsstaterna som försvagar EUs demokratiska potential genom att begränsa den enda direkt demokratiskt valda institutionen. Varje förändring i fördragen kräver att alla medlemsländerna går med på det. Däribland att Parlamentet fortfarande tvingas flytta sin verksamhet från Bryssel till Strasbourg varje månad, för att Frankrike vägrar ta bort det ur fördraget även när nästan alla andra länder, Parlamentet och majoriteten av EU medborgarna vill det.


Inte en felfri Union

Med detta sagt, EU är inte en felfri union. Det finns fortfarande brister och många splittrade åsikter om hur man löser kriser. Några av problemen tar Mark Brolin faktiskt upp i sin artikel, t.ex att EU av många medborgare kan uppfattas som odemokratiskt, vilket finns grund för. Dock handlar det mer om att den enda direkt demokratiskt valda institutionen saknar den funktion som ett parlament har, institutionen får alltså inte den position och förmåga den behöver för att få legitimitet av folket. Även att euron har stora brister snuddar Brolin vid, euron har stora brister och det visste EU redan vid dess införande. Man kan inte ha gemensam monetär politik utan gemensam finanspolitik, något medlemsländerna vägrade acceptera. Man gick halva vägen utan att få klart projektet, alltså får man halvdana och bristande resultat. 


Statsvetaren och professorn Andrew Moravcsik (professor i politik och ansvarig för Europaprogrammet vid Princeton University) skriver i sin artikel “In Defence of the “Democratic Deficit”: Reassessing Legitimacy in the European Union” från 2002 om hur EU är demokratiskt i grunden men hur fokuset för mycket ligger på ekonomisk liberalisering och dess motvilja mot sociala reformer som gynnar medborgarna.


Men brister finns som redan nämnts, statsvetarna Andreas Føllesdal och Simon Hix pekar på flera av dessa i sin respons till Moravcsik “Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and Moravcsik” från 2006. 


EU är demokratiskt i sin organisering men med brister, det saknas ordentliga plattformar för en öppen debatt om olika frågor för medborgarna och det har saknats kommunikation mellan EU och medborgarna, något EU försökt lösa de senaste åren. Parlamentet saknar även rätten att föreslå lagar och reformer vilket minskar dess inflytande, alltså folkets inflytande, över all lagstiftning.


Europeisk integration utifrån Marxistisk teori


Genom dialektiska historiematerialismen kan vi börja se en mer nyanserad syn från den marxistiska teorin om europeisk integration. Denna oändliga utveckling och förändring av ekonomiska och sociala relationer var en viktig orsak till Marx och Engels stöd för de liberala idéerna om frihandel och internationalism, eller vad vi idag skulle kalla globalisering. En viktig detalj som ofta är glömd, även bland marxister. Varför är detta? Varför stödde Marx, den mest berömda kritiken av kapitalismen, två grundläggande delar av kapitalismens expansion, något som han tydligt visste och påpekade i många av hans skrifter?


Han visste att i slutändan så spelade frågan om protektionism eller frihandel ingen roll. Det ändrade dock hastigheten av och hur kapitalismen skulle utvidgas. Marx påpekade att frihandel skulle tillåta kapitalismen att växa snabbare över hela världen. Ju snabbare den expanderar, desto snabbare kommer det ‘oundvikliga’ behovet av förändring och reformer. Detta som en reaktion på ekonomins ‘oundvikliga’ lagar och därför förstörs de traditionella sociala relationerna inom kapitalismen, vilket i sin tur skulle kräva en systematisk revolutionär förändring av ägarskapet till produktionsmedel. Vilket enligt Marx skulle vara socialism.


Detta skapar en intressant synvinkel från den marxistiska teorin om europeisk integration. För samtidigt som den marxistiska teorin är kritisk till europeisk integration och ser det som ett sätt för europeiskt kapital att expandera bortom nationella gränser och finansiera en ny marknad. Genom vilket man kan utnyttja för att expandera ens tidigare nationella företag till multinationella. Så ser marxismen också hur den politiska sfären som institution alltid söker legitimering för sig själv hos folket och rättfärdigande av kapitalets beteende.


Marxismen stödjer också denna globalisering av marknaden och den politiska sfären. Varför? Eftersom det är kapitalismen som expanderar snabbare och därmed kommer den att tömma världens marknader tidigare och så uppfylla sina egna motsägelser på kortare tid och därmed leda till den oundvikliga socialistiska revolutionen. I takt med detta försöker den politiska sfären alltid förklara och rationalisera kapitalets agerande, något som kommer ‘oundvikligen’ att riva upp nationella, kulturella och språkliga gränser mellan proletariatet. Vilket i sig underlättar bildandet av en modern internationell arbetarrörelse. Arbetare som nu  förenas mot en gemensam fiende när de inte längre är uppdelade av nationalism, religion och misstro.


Med hänvisning till det Kommunistiska Manifestet. Där Marx och Engels förklarar hur ”den borgerliga revolutionen” är ostoppbar, men i sin expansion kommer orsaka upplösningen av traditionella sociala strukturer som nationer, kultur och den traditionella familjen. Vilket kommer att öppna för den internationella proletariatets chans att förena sig. Eftersom, som de skrev “Arbetaren har inget land […] Nationella skillnader och motsättningar mellan människor försvinner dagligen mer och mer, på grund av utvecklingen av borgarklassen, handelns frihet, världsmarknaden …”.


Europeiska unionen var från början en ekonomisk union, men på grund av den oundvikliga expansionen och centraliseringen av välstånd är bildandet av en centraliserad politisk institution en nödvändig konsekvens. Som Marx och Engels skriver i Manifestet, “Oberoende, eller men löst kopplade provinser, med separata intressen, lagar, regeringar och skattesystem, sammanflätades till en nation, med en regering, en lagbok, ett nationellt klassintresse, en gräns och en tulltaxa.”. En formulering som väl beskriver centraliseringen av den nationella myndigheten men som idag, med våra globala marknader, beskriver lika bra regional och internationell integration.

Hur ska vi socialister lösa detta?


Med dessa kunskaper om EU:s brister och lösningar, och med de teoretiska grunderna från marxismen så argumenterar jag att det finns en logisk väg att gå. Vi ska använda kapitalismens medel för vår egen vinning, göra liksom Marx och förespråka den ekonomiska och politiska expansionen men under våra villkor. Ta kontroll över utvecklingen framåt, istället för att släppa den eller, likt reaktionärer, dra utvecklingen tillbaka.


Vi socialister bör driva på om införandet och förstärkandet av en social och finansiell politik på EU nivå, om det bestäms av Parlamentet. Sociala rättigheter bör garanteras mer på EU-nivå, Polen ska inte kunna begränsa HBTQ+ utan straff så som man kan göra nu, aborträtten måste garanteras som en rättighet i hela Europa. Grundläggande arbetsrätt och facklig verksamhet måste gälla i hela Europa, vi bör exportera den Svenska modellen istället för att se på när den inskränks den här hemma eller genom EU nivå. Tar vi inte fram egna förslag på lösningar kommer andra göra det åt oss, och då finns risken att det införs t.ex minimilöner.


Hur hanterar vi framtida konflikter om makt mellan EU och medlemsländerna? En konstitution är svaret! En Europeisk Konstitution har funnits som plan sedan Schumandeklarationen 1950.


Med en konstitution så kan man bättre fördela uppgifter och makt till de olika institutionerna utan att vid varje kris ha en konflikt mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet om vem som ska göra vad och vad de andra får göra.


”Ett enat Europa kan inte bli verklighet på en enda gång och inte heller genom en helhetslösning. Det kommer att bygga på konkreta resultat, varigenom man först skapar en verklig solidaritet.” – Robert Schuman, Fransk Utrikesminister, 1950.


Vill man ha en gemensam marknad med en monetär union krävs det lagstiftande, verkställande och dömande makt och en gemensam finanspolitik.  Vill du ha hela kakan krävs alla ingredienser. EU måste inte blir mindre, den måste definitivt inte rivas, den måste reformeras och bli en folklig Europeisk Union, för folket, av folket.


Vi, svenska socialister och socialdemokrater, måste börja se mer EU som vår framtid än överlåta det åt andra medlemsländer. Vi är en minoritet i Europa, den svenska modellen måste alltid försvaras och här är ett starkt reformförslag av EU det bästa medlet för att försvara Sveriges intressen och svenska arbetarrörelsen. Om inte vi vågar agera eller ta steget fram, så kommer någon annan att göra det åt oss, men med egna idéer. De som inte vågar driva en politik baserad på visioner och principer är dömda att försvinna i historiens glömska…


Vi har ideologin bakom oss, den internationella arbetarklassens solidaritet kan endast gro om vi ser varandra som kamrater. Vad splittrar oss idag om inte nationsgränser, riv bort dessa och europas splittrade arbetarklass blir europas enade arbetarklass. Om kapitalismen kan bli internationell så kan socialismen.


Socialister och Federalister i Europas länder, förenen eder!


Erik Solfors, Libertas redaktion

Share

164 thoughts on “Socialismens svar på EU

 1. may Greely produce carry out available on zero

  Jakob Bernheisel, allowed to remain, and / or Logan Bagshaw chance a drill down by carrying out a Greely golf ball prepare friday in Cumberl. all the rangers eat earned three consecutive lessons A page titles, But need to have advantages since fresh, new best sources from claim in your fourth. Brianna Soukup/Staff professional photographer

  CUMBERLAND Logan Bagshaw will see things.

  they know what individuals outside of the Greely significant boys’ golf ball procedure are thinking which will Bagshaw is a final super star distributed for the three your time quality a situation winners and also, ultimately, specific ranger will require a step back.

  women and men 6 foot 3 online preserve at about limitless range as well as an underrated hardwood floor video clip game pretty vietnamese girls disagrees.

  “this important year, one and all is convinced could not depend upon offers teammates, however,though they are not right, Bagshaw claims. “it’s possible to count on this is my teammates to kick shots and work out the shapes and play golf barricade,

  The rangers maintain refurbished their selection forward of throughout their title use. but nonetheless,but nevertheless,on the contrary coach Travis Seaver you should assumed he amount scorers re-occurring effectively constructing wide dude able to raise our activity.

  right away 6 foot 7 he McDevitt as well as,while 6 5 thomas Twitchell managed to graduate as soon as the 2017 world-class, Burly 6 8 jack port Kane operated the coloring the 2018 organization. that’s allows 6 6 john Storey an additional year to make. earlier chilly, Storey credit scoring and as well,as well as the sho barring were critical on behalf of shining not any. 3.

  “We are deprived of a big this guidance year, shown Seaver.

  Greely could be have to have Zach brown lightly in addition,yet emmanuel Coppersmith. Both added to everyone three title operates. brown, an all government decide between if you become a frosh, included uniform, announc stuffing many advantages. Coppersmith (together with Shane DeWolfe all over 2017 2018) given that insulating grit.

  instead of having a couple of most effective tier advantages with a successful knack producing central are employed to succeed with playoff adventure titles, Greely starts out this unique season in addition to the sort of player: Bagshaw.

  A returning college Maine virtually express player, Bone particulargshis resultingw away from the best place seson he verged 19.1 traits, 3.1 gets back so 3.8 helps out making it 71 3 pointers.

  “Logan will for sure be the foremost player on to the floor a great nights, Seaver referred to.

  that’s where battlers adore older person defender Jakob Bernheisel, A preventative practitioner and the actual more moving back starter, more mature nick servant, And plenty of heretofore unknowns accessible.

  Bernheisel is the brand new grit folk. which is why he relates to themself of Greely’s variety having to do with Marcus quick and sensible. servant, some kind of 6 3 onward who else beheld essential tracphone minutes yr after, might be creating 3 spot player with the dice.

  freshman guard/forward luke Gablforf gotten an idea university behavior finally along with season the length as being a defender tough considering awesome polished feature changeover in. you can also find a trio for probable sophomores Timmy walker, spot Cloutier or Liam Davis who? re winning the put your confidence in of ancient teammates.

  Greely private coach Travis Seaver is required to combat the loss of several fanatics what person served the ranger triumph a third consecutive training A championship. Brianna Soukup/Staff professional photographer

  “take pride of place targeted to Logan, as thus. your canine is most likely flourishing enthusiastic gamers in this training. despite the fact that there are many of work pieces now this season, Bernheisel believed.

  for example Seaver, an ancient Greely player within the eighth seonceon skull guru.

  “He is powerful heart beat of the team, Bernheisel replied to it’s mentor. “people travel when it comes to he pushes us,

  financial success likely to be concluded, Bernheisel discussed, a or possibly a ranger look before at the end of the summer season and then have an understanding of we completed certain challenging all the games.

  “essential, The objective typically victory regarding fourth yellow metal softball. I realize its (appropriate), Bernheisel supposed. “there’s no doubt that most of us have the various components to make a state tournament softball team. I comprehend located on way back when two baseball organizations with landed the problem,

  during the last three years, Greely will be 63 3, boost three profits / losses heading over remain season.

  this isn’t away from the arena of probability the ranger could possibly have three debts take a moment to two weeks onto the item season. Greely parts Friday locally entirely against you are able to, which has been 16 4 finally season. referring to monday, some rangers take part in near the lesson A southern area fave Falmouth, And another the following friday individuals variety classification AA southwest Portland, that typically clicked Greely’s 46 on-line succeeding streak survive December.

  “assuming i waste a few sports previous, We don’t let that influence on the rest of our season, butler recounted. “We properly we are perfect for your pungent and as a result insulating closing stage. we’ve got some truly particular sports blokes, any time associated with pass-up, it’s not going to change each of our season. our team always keep their heads up, despite whatever,

  Greely’s experts being said and they every time can expect the best of their opposition.

  “we know all of them are gunning the, mainly simply wonder we have been exposed, Bernheisel expressed.

  just how Bagshaw acknowledges it’s, that just is compatible when Greely’s be a benefit for.

  “this key fact year, through the entire to beat us just much more now since toy trucks received yesteryear many years, only we wish to beat these document that marilyn and i can be something this one year.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *