Så vill vi organisera oss

boris kustodiev

 

Politik är att vilja. För att på ett effektivt sätt nå de politiska mål som en rörelse vill uppnå behövs en väl genomtänkt organisatorisk struktur. Det är viktigt för att optimera sina resurser på ett ändamålsenligt sätt.

 

S-studenter är en organisation som vill mycket. Att diskutera organisation behöver inte alltid vara ”gråsossigt”eller handla om betungande formaliafrågor. Framför allt handlar organisatoriska frågor mycket mer om politik än vad första anblicken ger. Organisationsbygget består i grunden av stadgan, verksamhetsplaner och en budget. Stadgan stipulerar var makten för olika frågor ska ligga, verksamhetsplan och budget fastslår vilka delar i verksamheten som är viktiga, samt vilka resurser som avsatts för att nå verksamhetensmål. Hur en organisation väljer att göra sin maktuppdelning, och hur en organisation ska fastslå sina mål, finns det många olika sätt att göra på. Och även om det ena inte är mer rätt än det andra, så ligger det viktiga värderingar bakom varje val.

 

Hela socialdemokratin, hela vår samtid, är föränderlig. S-studenter är i vissa avseenden en unik organisation i arbetarrörelsen, och det krävs en del kreativa lösningar för att vi ska nå våra mål. Att unga och studenter i allt lägre grad väljer att engagera sig i partipolitiska organisationer är vår stora utmaning. En annan utmaning är vår organisations begränsade resurser. Samtidigt måste vi ha smarta lösningar på hur vi ska påverka den svenska socialdemokratin i en tid som är prövande för det demokratiska samhället.

 

Mot bakgrund av detta tillsattes en arbetsgrupp för att se över förbundets organisation och verksamhet. Arbetsgruppen fick i uppgift att fokusera på förbundets interndemokratiska processer, finansieringen av förbundsverksamheten och medlemmarnas möjlighet till påverkan. Vi i arbetsgruppen var fria att genomlysa även andra aspekter av förbundet som kan vara hinder för en mer stabil och vital organisation. Arbetsgruppen gavs utrymme att fritt föreslå förändringar i verksamheten som kan stärka förbundet med avseende på bland annat ekonomi och medlemsinflytande.

 

Frågeställningar vi berörde var förbundsstyrelsens och kansliets arbete, politikutveckling och idépolitik, vår studieverksamhet samt våra interndemokratiska processer. Förbundet behöver bestämma sig vad rådslagen ska vara bra för. Är målet om ett växande förbund något som klubbarna ställer upp på, och hur ska det i så fall nås? För att nå de redan satta värvningsmålen föreslår vi att det satsas på en grupp som får en ambassadörsroll i förbundet, för att lyfta upp och effektivt jobba med kampanj och värvning. Vidare slår vi fast att om kongressen ska fatta ett beslut behöver förbundsstyrelsen på ett bättre sätt förankra de förslagen. Men samtidigt behöver klubbarna vara aktiva i diskussionen om hur förankringsprocessen ska se ut. En annan viktig fråga rör kansliets arbetssätt och det faktum att ordförande och förbundssekreterare är arvoderade. Då mycket kontinuitet och kunskap samlas centralt hos kansliet och presidiet, måste styrelsens och klubbarnas inflytande säkerställas så att ett eventuellt ”tjänstemannastyre” från kansliet inte uppstår. För att styrelsen snabbt ska komma in i ett effektivt styrelsearbete förslår utredningen bland annat att överlämningen måste bli bättre mellan styrelseledamöterna, samt att styrelsen gemensamt går en styrelseutbildning.

 

Vår utredning lämnar en del förslag på hur förbundet kan förnya sina arbetssätt. I vissa delar finns ingenting som hindrar ett annorlunda arbetssätt gentemot hur förbundet arbetar idag. De organisatoriska frågorna känns ibland inte så sexiga, men frågan om var beslutsmandat och makten ligger är en avgörande fråga för en organisation. Vår förhoppning är därför att hela förbundet tar denna fråga på största allvar och tar ansvaret över hur resurserna används på bästa sätt.

 

Daniel Smirat 

Vice ordförande, S-studenter

Elisabet Fjellström

Pantarei

Håkan Bernhardsson

Förbundsstyrelsen, S-studenter

Jakob Stone

Laboremus

Jesper Blomqvist

GSHF

Johanna Mårtensson

Förbundssekreterare, S-studenter

 

Bild: Boris Kustodiev, “Förstamajdemonstration i Putilov”, 1906

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *