Karl Pettersson: Styrningen av välfärden måste få ett större fokus i debatten

Samverkan

Idag pågår en debatt om vilken typ av organiseringsform svensk välfärdssektor skall ha i framtiden. De senaste årens uppmärksammande fall av misskötsel och vinstmaximering av stora privata bolag i välfärden har gjort att debatten om vinster i välfärden har fått ett stort utrymme. Debatten är viktig men lösningsfokus gällande styrningen måste ges större utrymme. En del använder gårdagens hierarkiska modell som lösningen på morgondagens utmaningar i den svenska välfärden. Jag efterlyser en debatt kring hur framtidens styrning skall utformas för att möta de utmaningar och problem som kommer med en förändrad organisering. Dagens och morgondagens svenska välfärd kräver en styrning som klarar av samverkan i komplexa system.

 

I undersökningar säger en majoritet av svenska folket att de är emot vinster i välfärden och vi socialdemokrater vill höja kvalitén samt kraven på de aktörer som utför välfärdstjänster. Företag som har som huvudsyfte att gå med vinst hör inte hemma i den svenska välfärden då deras incitament strider emot välfärdens grundläggande syfte.

 

Socialdemokratins mål har varit att göra Sverige till ett jämlikt land, och i det arbetet har välfärden varit en av grundstenarna. För att i framtiden uppnå ett jämlikt samhälle krävs det förändring och utveckling. En omställning från marknadsdrivkrafter till samhällsnytta, från ekonomisk effektivisering till verksamhetsförbättring krävs för en hållbar organisering och styrning av framtidens välfärd. För att få till stånd en institutionell och hållbar förändring krävs förutom en förändrad organisering en förändring av styrningen.

 

Idag är det New public management (NPM) som i många fall är den rådande styrningsformen. Det är en lednings- och styrningsform som introducerades i Sverige på 1980-talet och fick ett starkt fotfäste i välfärden under 1990-talets kris. NPM bygger på ökad effektivisering av välfärden och anpassning av styrningen till marknadens mekanismer. Exempel på NPM-styrning är målstyrning, privatiseringar, att patienter blir kunder och så kallade ”league tables” som används för att jämföra hur bra olika offentliga verksamheter är. Det sistnämnda är ett exempel på hur man konkurrensutsätter för att uppnå bättre resultat. NPM som lednings- och styrningsform har visat sig varit olämplig i välfärdssektorn och måste ersättas med en styrning som tar sin utgångspunkt i samhällsnyttan.

 

Man bör vara medveten om att många kommuner, myndigheter eller andra typer av offentliga organisationer samverkar mer med andra offentliga aktörer, ideella och privata aktörer. Detta medför att lösningen inte alltid ligger i den hierarkiska styrningsformen utan det kräver att enheten måste inta ett mer transparant förhållningssätt då olika organisationskulturer och verksamheter möts.

 

Idag tas ofta utgångspunkten vid budgetarbete i ekonomisk effektivisering och maximering snarare än i att analysera verksamhetens behov och bygga den ekonomiska fördelningen utifrån det behovet. Ekonomin är självklart avgörande för en verksamhets överlevnad men huvudfokus kan inte bara vara att budgeten skall gå ihop. Ett mer långsiktigt budgetarbete med en kostnadsindexuppräkning av statligt stöd till landsting och kommuner gör att verksamheten kan sättas i första rum.  Genom en stabilisering av ekonomin kan mer fokus läggas på verksamhetens utveckling.

 

I många offentliga organisationer sker idag ett centraliserat budgetarbete vilket kan leda till att budgetövervägande sker långt ifrån verksamheten. Genom att decentralisera budgetprocessen kan beslut komma närmare de som utför arbetet i vården eller i skolan. Detta kan komma att leda till att de anställda upplever en högre grad av delaktighet vilket leder till en bättre verksamhet och ökad motivation för sitt arbete.

 

Incitamenten i välfärden idag har gått över till att vara av ekonomisk natur, i många fall säger det ingenting om graden av god verksamhet. Hur incitamenten ser ut speglar också vilket fokus verksamheten får. Är antalet genomförda besök på vårdcentralen det som ska avgöra eller är det kvalitén i besöken? Om vi vill ha ett annat fokus än vinster måste styrningen av svensk välfärd också förändras.

 

Karl Pettersson, socialdemokrat från Ystad med en magister med huvudområden ledarskap och organisation

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *