Förbundssekreterarkandidat: Eleonore Eriksson, SSK

Detta är det femte inlägget i en serie om kandidaterna till S-studenters förbundsstyrelse 2012. Se här för vidare information.

 

2008 tog jag ett beslut som kom att förändra mitt liv radikalt. Jag tog steget in i socialdemokratin och S-studenter, en rörelse som på så många sätt har berikat och utvecklat mig som person. Efter att nyligen ha avgått som ordförande för SSK känner jag mig redo för nästa utmaning – jag har mer att ge och framför allt mer att ge tillbaka till rörelsen som har betytt så mycket för mig. Därför kandiderar jag nu till förbundssekreterare.

Sedan ett år arbetar jag som andre vice ordförande på Stockholms universitets studentkår med ansvar för påverkansfrågor. Här arbetsleder jag ett team på sex personer som arbetar med allt från jämlikhet till arbetsmarknad. Detta innebär naturligtvis att utbildningsfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Mitt främsta fokus inom S-studenters verksamheter på förbundsnivå har varit Burmautskottet och dess projektverksamhet och framför allt rollen som ekonomiskt ansvarig. Under förra året var jag aktiv i den projektgrupp som ansvarade för Almedalsveckan och tidigare år har jag tillsammans med förbundsstyrelsenansvarat för förbundets medverkan under Pride. Under det senaste året har jag haft det fina och viktiga uppdraget som ordförande för SSK i Stockholm.

Förbundssekreterarens huvuduppgift är att ansvara för organisationens verksamhet. Jag vill med detta inlägg ge en bild av hur jag ser på S-studenter samt beskriva några av de områden jag vill prioritera under nästa år.

S-studenter vilar på flera traditioner och har flera syften. Vi ska representera arbetarrörelsen i den akademiska världen och föra in den akademiska diskussionen i arbetarrörelsen samt profilera oss i idédebatten. Samtidigt ska vi organisera det socialdemokratiska kårarbetet och föra studenternas intressen i Socialdemokraterna. Jag vill att vi ska ha en balans mellan våra delar och låta klubbarna utveckla de sidor som de själva vill och att alla klubbars verksamhet ska få plats i förbundet. Vi är knappast för stora idag.

En jämställd organisation

Det är på tiden att vi höjer ribban i vårt jämställdhetsarbete, både internt och externt. I debatten om jämställdhet måste S-studenter gå i bräschen och stå upp för en individualiserad föräldraförsäkring, reformer som bidrar till en jämställd arbetsmarknad och vara en tydlig feministisk röst. Tydligheten ska inte bara gälla gentemot högern, utan också gentemot partiet när ambitionen på jämställdhetsområdet sviktar.

I förbundet måste vi jobba för en jämställd organisation, både på ett nationellt plan och ute i klubbarna. Det är min mening att den teoretiska kunskapen många gånger finns men att de praktiska verktygen ibland kan vara svåra att finna. Jag tycker att en ledarskapsutbildning endast för kvinnor är ett fantastiskt första steg i att få kvinnor att känna sig mer trygga i ledande positioner. Jag tycker också att vi ska fortsätta arbeta med separatistiska inslag under våra konferenser, men vi måste också se till att fylla dem med innehåll.Vi måste också bli bättre på att följa upp de jämställdhetssatsningar vi gör. En ledarskapsutbildning behöver inte stanna vid att vara en utbildning – den kan också utvecklas och bli startskottet till nätverk, mentorskapsprogram eller likande. Som förbundssekreterare vill jag arbeta för att öka jämställdheten inom organisationen. Vi måste visa både i ord och handling att vi är ett feministiskt förbund.

Demokratiska processer i fokus

Om jag blir vald till förbundssekreterare så ska jag göra mitt yttersta för att vi tillsammans fördjupar och breddar interndemokratin. För att en organisation ska växa kräver det att människor i den får växa. Människor växer genom att själva få ta ansvar, när människorna i en organisation växer så växer också organisationen. Jag är en lagspelare, jag tror på att delegera och på att låta andra vara med och ta ansvar. Ledarskap handlar inte om att bestämma utan att faktiskt våga låta andra vara med och fatta besluten, att visa på en demokratisk väg.

Vi har varit föregångare för andra S-organisationer, exempelvis med att sträva efter en jämn könsfördelning och genom att försöka få fler att komma till tals innan beslut fattas, t.ex. genom att vi har åsiktstorg för att få de som är mindre mötesvana att kunna påverka och göra sin röst hörd. Jag vill att S-studenter arbetar vidare i denna tradition, jag vill att organisationen ska anstränga sig för att lyssna extra på de som inte hörs så tydligt. Att vi ska se över hur vi formar vår organisation med vetskapen i bakhuvudet att varje val kring utformandet av organisationen som vi gör också är ett val kring vilka människor vi väljer att släppa fram i den. Alla är inte jättebekväma med att stå i en talarstol, då är t.ex. åsiktstorg ett bra komplement. De som är vana vid att ta för sig hörs tydligare i klubbarna, då gäller det att vi är lyhörda och försöker få fler delaktiga i samtalet – genom att ha talarrundor och aktivt uppmuntra fler att delta. För att få fler delaktiga i S-studenter är förankringen i klubbarna jätteviktig. Jag vill att förbundet tillsammans med klubbarna diskuterar hur en bra interndemokratisk kultur ska se ut. Ledorden måste vara delaktighet, öppenhet, respekt och förankring.

Siktet inställt på partikongress och partiprogram

Ett av årets fokus kommer självklart att vara den stundande partikongressen och partiprogrammet. När partiprogrammet kommer ut på remiss under hösten måste S-studenter vara aktiva i debatten.

Vi måste i ett tidigt skede identifiera de frågor som vi vill driva på för att vara strategiska i vår planering. Om vi ska lyckas driva igenom våra frågor måste vi vara välförankrade i oss själva så att vi kan fokusera på att driva frågorna på en bred front i landet. När alla våra klubbar samordnar sig och försöker synas kommer vi att höras på riktigt. Förutom att vara aktiva i press och media är det minst lika viktigt att arbeta med förankring i våra arbetarekommuner och påverka partiet lokalt.

Idag skiljer det sig stort åt mellan klubbarnas relationer till partiorganisationen. Jag tror att vi behöver något forum för erfarenhetsutbyte i hur vi kan arbeta gentemot partiorganisationen mellan klubbarna. Det kan handla om träffar, e-postlistor eller någon annan form av aktivt nätverksbyggande.

Medlemmar som växer genom utbildning och bildning

Förutsättningen för att vi ska kunna växa som människor och demokratiska medborgare är att vi har en bra utbildning och bildning. Kursverksamheten är en av förbundets viktigaste verksamheter och jag vill, om jag blir vald, prioritera den under min mandattid. Kursverksamheten bör tilltala så många medlemmar som möjligt, och därför måste vi se till att ha en bra bredd på våra teman. Självklart ska hela kursverksamheten också genomsyras av ett jämställdhetsarbete.

S-studenter har en unik position i samhället. Vi är en partipolitisk organisation med starka kopplingar till den högre utbildningen. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på denna position, både för att skapa relationer in i akademin men också för att våra medlemmar alltid ska känna att våra utbildningar ligger i forskningens framkant. När vi bjuder in föreläsare är det lätt att bara ta de kända namnen, men jag tror att det finns många spetskompetenser inom forskningen som vi kan lyfta in och ta till oss erfarenheter av. Håller vi en hög kvalitet så ökar också statusen på både organisationen och vår utbildningsverksamhet.

Vi måste också bli bättre på att ta tillvara på våra medlemmars kunskaper. Här handlar det också om att lyssna på de som kanske inte alltid hörs högst eller är de som är de mest aktiva.

Socialdemokratiska studentförbundet är bra på att formulera vår politik med avstamp i forskning. För att fortsätta med det måste vi knyta forskningen nära oss, det gör vi bland annat genom att fördjupa vårt engagemang med forskarnätverket.

En organisation som vilar på stabil ekonomisk grund

En huvudfråga för året måste vara att tillgodose en stabil ekonomi. Förbundet har i dag ganska knappa resurser i förhållande till vårat uppdrag. Jag vill jobba för utökande anslag och alternativa resurser. Om arbetarrörelsen argumenterar för en starkare närvaro på högskolorna måste också våra resurser utökas. Vidare vill jag titta på möjligheten till att låta partidistrikten finansiera delar av vår verksamhet. Jag vill även pröva idén om att ta in praktikanter. Jag tror att detta gynnar båda parter. Förbundet får fler resurser till sitt förfogande och samtidigt kan en student föra arbetslivserfarenhet till sitt CV.

Perspektiv världen

Jag tror att vi kan utveckla och fördjupa vårt internationella fokus. Det finns ett stort intresse för EU-frågor som jag tror bäst kanaliseras i vårt EU-politiska nätverk och genom vår representation i bland annat ECOSY. Här handlar det om att skapa en stabil grund inför Europarlamentsvalet 2014 samt utveckla vår idébildning om Europafrågor. Men vårt internationella engagemang slutar givetvis inte vid Europas gränser. Jag började själv mitt engagemang i förbundets Burmautskott och har varit aktiv under många år. Det är ingen hemlighet att jag speciellt vurmar för internationella frågor och jag ser fram emot att förbundet redan nu arbetar för ytterligare ett internationellt projekt.

Avslutningsvis

Jag hoppas att detta ger er en bild av hur jag hoppas utveckla posten som förbundssekreterare och förbundet i dess helhet. Jag tror att mitt tidigare engagemang både på klubb- och förbundsnivå tillsammans med mina arbetslivserfarenheter har gett mig de verktyg som krävs för att tillgodose förbundets behov och möjligheter. Jag vill ta ett helhetsgrepp på förbundets verksamhet och leda arbetet framåt tillsammans med klubbarna i förbundet.

 

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *