Mer om Europas kris

Detta är ett inlägg av Erik Bengtsson och en uppföljare till “Grekisk hjärngympa“, 20 juli.

–  –  –  –

“The paradox is that the debt crisis is driving Europe’s leaders towards closer integration

while simultaneously sapping the public’s faith in that same goal.”

Tony Barber, FT 22 juli

 “Conventional wisdom in Brussels holds that nothing helps the

cause of European integration like a crisis.”

Stanley Pignal, FT Brussels Blog 9 augusti

“We should not have false illusions, a federal union is the only way to ensure that the

economies in the euro zone do not diverge as they have over the past ten years”

Guy Verhoefstadt


Nej, det gör det uppenbarligen inte.

 

Den ekonomiska krisen fortsätter att svepa över västvärlden med olika manifestationer som börskaos, statsskuldskriser, nära stagnant BNP-utveckling i viktiga länder, och i allra högsta grad arbetslöshet bestående på krisnivå. Krisbekämpningen liknar spelet whack-a-mole: när politikerna (till synes) slagit ner en fara, så dyker en ny genast upp*. För en månad sedan skrev jag här på bloggen om Greklands statsskuldskris och olika policyförslag för att lösa den.

Denna uppföljning fortsätter med Greklandskrisdiskussionen och med ett större fokus på eurozonens policyriktning: vart är EMU på väg? Texten är strukturerad så här. Först beskriver jag bailoutpaket nr 2 och dess efterdyningar. Därefter diskuterar jag de privata kreditörernas inblandning i Greklands-bailouten. Därefter diskuteras kommande reformer och bailouts i eurozonen. Till slut en sektion om EMU och den europeiska integrationens karaktär.

 

Bailout nr 2 och dess efterdyningar

Bailoutpaketet från den 21 juli är en stor, omfattande och inte helt lättbegriplig överenskommelse. Det finns minst fyra stora delar att ta upp: rena pengar, nedskrivning av värdet på Greklands utställda statsobligationer, sänkta räntor på bailoutpaketen, och en reform av European Financial Stability Facility.

Pengadelen omfattar 109 miljarder euro i form av lån från de övriga eurozonsländerna (förutom Irland och Portugal) och IMF, uppdelat så här (se Economist 30 juli):

 • €34 mdr är traditionella bailout-lån;
 • €20 mdr är till att köpa tillbaka obligationer på öppna marknaden;
 • €35 mdr går till bond swaps and rollovers;
 • €20 mdr går till att ”repair damages” (Chaffin och Spiegel i FT 23-24 juli).

Dessutom har €35 mdr lagts undan för att användas som collateral om Grekland går in i selective default.

I enlighet med vad Tyskland, Nederländerna, Finland med flera regeringar förespråkade hela tiden så fick också privata kreditörer ta en förlust i och med detta bailoutpaket: värdet på den privata sektorns grekiska statsobligationer skrevs ned, enligt den officiella siffran, med 21 procent. Metoden för att nå detta är dock inte helt transparent; den bygger på förlängning av obligationerna till 15 eller 30 års löptid med olika nya räntenivåer, och det är uppenbart att olika finansiella institutioner räknar med att implementera nedskrivningen på mycket olika sätt (Cotterill & Alloway 2/8, Cotterill 5/8). På det hela taget ska i alla fall nedskrivningen enligt Harald Hau motsvara 37 miljarders minskning av Greklands statsskuld (Hau 27/7).

Vidare så sänktes i paketet räntorna på EU-medlemsstaternas lån till Grekland, Portugal och Irland, till 3,5 procent. Irland betalade tidigare 6 procent på sin €67,5 miljardersbailout, och den irländska regeringen beräknar besparingarna av det nya paketets räntesänkning till 900 miljoner euro per år (Economist 30/7).

Vidare, och detta är kanske den del av bailoutpaketet som har störst långsiktig betydelse, så ska European Financial Stability Facility reformeras. (EFSF är en poolad fond, 29 procent av pengarna kommer från Tyskland och 22 procent från Frankrike, som är till för kontracykliska åtgärder i eurozonen, som att köpa statsobligationer från krisländer – dvs låna ut pengar till dem – och att stötta finansiella institutioner i kris.) EFSF ska nu få rätten att köpa eurozonsstaternas obligationer på den öppna marknaden, att ge förebyggande lån till medlemsstater som riskerar att annars hamna i kris, och att återkapitalisera banker i krisande medlemsstater. Men dessa reformer måste godkännas av de sjutton eurozonstaternas parlament, vilket kan ta ett tag med tanke på att bailoutpaketet utformades just inför europas stora semesterveckor, och en av paketets stora ickereformer är att EFSF:s kapital på 440 miljarder euro inte ökades, trots förslag om att utöka fonden till en triljon euro (jfr Hume 4/8, Economist 20/8). Tyska kritiker av en ”överföringsunion” i EMU ser detta som en seger (Economist 30/7), och Merkel försvarar sig lamt mot de inhemska kritikerna:

”En transferunion, så som jag förstår det, skulle innebära en automatisk finansiell utjämning. Och en sådan kommer det enligt min övertygelse inte att finnas.” (cit i FAZ 23/7)

Som om frågan var huruvida EFSF är en ”automatisk finansiell utjämning” (fanns en sådan vore EU ju en ren federalstat)

 

”Marknaderna” (dvs deras aktörer) reagerade direkt positivt dagen efter bailoutpaketet så var räntan på 1-åriga grekiska statsobligationer mer än sju procentenheter lägre än en vecka tidigare, och på 10-åriga statsobligationer hade räntan minskat med tre procentenheter. Räntan på spanska 10-åriga statsobligationer föll från den 20:e till den 22:e med 0,4 procentenheter, och den på italienska 10-åriga med en halv procentenhet. Och europeiska bankers aktier ökade i värde (FT Lex 23-24 juli). Det såg bra ut för eurozonen.

Men andningspausen varade bara i två dagar; sedan bröt kaoset ut igen. Italienska och spanska obligationers ränta rusade återigen i höjden vilket tvingat ECB att börja köpa upp dessa papper (för ca 22 mdr euro under veckan), och världens börser har rasat. Dow Jones ras den 8 augusti var dess sjätte största på en dag någonsin (och raset den 4 augusti det tionde största). Den dagen såg två av USA:s (och därmed världens) största banker, Bank of America och Citigroup, sina aktier sjunka i värde med 20 respektive 16 procent på en enda dag (Avent 8/8), och två dagar senare var det de franska bankernas tur: bjässen Société Générales aktier föll 15 procent den dagen, Credit Agricoles 12 procent och BNP Paribas 9 procent. Det har, som Financial Times John McDermott konstaterat, blivit dags att plocka fram the un-rally monkey; veckan 8-12 augusti var en av de mest volatila i marknadens historia, med större ”flykt till säkerhet” (dvs flytt av pengar till säkrare investeringar som guld, schweizisk franc, statsobligationer i icke-krisländer osv) än vad som skedde under veckan efter Lehman Brothers fall hösten 2008 (Milne och Wigglesworth, 13-14/8). Och denna veckan, med seriös oro för en ”double-dip recession” blandat med mer kaosartade spekulationer, har vi sett fortsatt kraftig volatilitet på börserna; Stockholmsbörsens fall med 6,2 procent igår (18/8) är bara ett exempel på det. Vi har också sett nya krispolicies, som ovan nämnda ECB-köp av italienska och spanska obligationer, och USA:s centralbank Federal Reserves utfästelse att de kommer hålla styrräntan på dess nuvarande låga nivå i två år framöver.

un-rally monkey

Varför gick det så snabbt från ”räddning” till kris igen? Patrick Jenkins i Financial Times (25/7) hävdar att det handlar om två saker. Den första är att paketet bara handlade om Grekland, och inte gjorde något för andra länder under press, som Irland, Portugal, Spanien och Italien. Den andra är att nedskrivningarna – 21 procent, enligt den officiella siffran – av Greklands skulder till privata långivare var för liten för att göra en rejäl skillnad och kunna få Grekland tillbaka till stabilare statsfinanser och kreditvärdighet nog för att kunna få nya lån från privata långivare. Ryan Avent på Economists Free Exchange-blogg pekar å andra sidan (25 juli) på en ond cirkel av höga lånekostnader för de europeiska staterna, vilket gör stimulanspaket dyra, vilket bidrar till att hålla nere tillväxttakten, vilket gör det svårare för staterna att betala tillbaka sina skulder, vilket gör det dyrare för dem att låna, osv. Michael Schuman på Time-bloggen Curious Capitalist pekar (27 juli) på sex orsaker: för liten skuldnedskrivning och för optimistiska bedömningar av vad för budgetåtstramningar Grekland kan förväntas genomdriva; för lite stöd åt andra pressade stater som Italien och Spanien; att nedskrivningarna ytterligare kommer öka lånekostnaderna för andra krisstater; att EMU inte har tillräckligt mycket gemensamma pengar för att kunna göra flera rejäla bailouts; att eurozonens politiska ledare saknar en större strategi; och slutligen att ekonomierna helt enkelt har för stora struktruella problem (låg tillväxt osv) som inte kan lösas med bailouts.

Ganska omedelbart efter Greklandsbailouten blev de stora oros-områdena Spanien, Italien och till slut också Frankrike. Om något av dessa större eurozonsländer skulle behöva en bailout skulle det krävas bailoutpaket av en helt annan storleksordning än vad det mindre Grekland har behövt hittills.

ECB:s köpaktion för spanska och italienska statsobligationer fungerade förvisso, räntorna pressades ner rejält från topparna i början av augusti (se bilderna ovan), och man tvingade igenom vidare nedskärningar i Italiens statsbudget, men med tanke på tillväxtprognoserna är det ändå inte läge att blåsa faran över. Jag återkommer till detta nedan.

 

Bailoutpaket nr 2 och de privata kreditörernas inblandning

I mitt förra inlägg tog jag upp den politiska diskussionen om privata aktörer och bailouts. När USA:s stat räddade investmentbanken Bear Stearns, som på grund av ohållbara subprime-lån höll på att gå bankrutt, i mars 2008 genom att tvångssälja den till JP Morgan, med förbehållet att staten tog över värdelösa lån på 30 miljarder $ som JP Morgan inte ville ha, var detta då lyckad konjunkturpolitik eller bara kapitalistvänlig politik med privatiserade vinster och socialiserade förluster**? Eller både och? (Se Cassidy 2010, s 319f.)

Också med Greklands-bailouten är de privata kreditörernas inblandning särskilt värd att diskutera och fundera på från ett fördelningspolitiskt såväl som ekonomisk-politiskt perspektiv.

BNP Paribas-powerpoint om omstruktureringen. Via Joseph Cotterill och Tracy Alloway 2/8

Deras ”haircut” (nedskrivning av värdet på de grekiska statsobligationer de äger) uppgår som konstaterats ovan till 21 procent, vilket kan låta som en rejäl förlust. Men faktum är att med den risk för statsbankrutt och därmed 100 procents värdeförlust som papprena hade och har, så var deras värde på andrahandsmarknaden redan nedskrivna med 40-50 procent (Spiegel 25/7). En formell nedskrivning med 21 procent är alltså i princip ingen förlust alls! (Jfr Cotterill 5/8.) Nedskrivningen utformades också i låg grad som direkt värdenedskrivning, och i högre grad som långsammare tillbakabetalningstakt (på 15 år eller 30 år) till lägre ränta (Charlemagne 30/7). Det är också bara ägare av grekiska statsobligationer som berörs – enligt bailoutpaketet ska andra bailoutländer inte beröras (se Peel & Jenkins 22/7).

Det är alltså en bailout som är mycket snäll mot banker som BNP Paribas och Commerzbank***. Financial Times John Authers konstaterar (23-24/7): ”this is a blatant exercise in helping out banks”. Och den tyske ekonomen Harald Hau skräder än mindre orden i en rejäl sågning på voxeu.org; han beskriver paketet som “a gigantic wealth transfer from the Eurozone taxpayer and the IMF to the richest 5% of people in the world”, med utvecklingen: “given that private creditors had the most to lose [och] given that the market discount was already 50% for Greek debt, giving up 21% could be viewed as a gain.” Ytterligare smickrande för bankerna är att det inte blev något av den bankskatt som bland andra Sarkozy förespråkade för att få in mer EU-pengar till bailouts och annat.

Kontraargumentet (använt bl a av Wolfgang Münchau) mot de kritiker som Hau som hävdar att privata kreditgivare borde ha tvingats till att ta större förluster, är att hoten om sådana nedskrivningar (”bail-ins”) skulle ytterligare ha drivit upp räntorna på eurozonländernas statsobligationer, och därmed de facto ökat kostnaderna för deras statsskulder! (Se t ex Atkins 1/8.) Detta är ett värdefullt argument i sig, och man måste väga för- och nackdelarna med en strängare policy gentemot kapitalisterna mot varandra.

Klart är däremot att de privata kreditörernas inblandning i bailouten är baserad på ett förslag från finansinstitutionernas internationella thinktank och lobbyist Institute of International Finance (se Beattie 28/7, Economist 30/7) och att denna bailout, som så många andra ekonomisk-politiska händelser idag, ger god food for thought för funderingar om förhållandet mellan klass och stat och maktfördelningen i den politiska ekonomin.

 

Kommande reformer och bailouts

Kaoset som rått också efter 21 julis bailoutpaket visar med all önskvärd tydlighet att denna bailout, och reformerna av EFSF, kommer att få uppföljare. Vad kan man förvänta sig?

Den största frågan på kort sikt har varit denna: kommer Italien och/eller Spanien (till och med Frankrike?) att behöva bailouts? Före ECB:s senaste obligationsköparrunda, som började 8 augusti och omfattade 22 miljarder euro den veckan, så var både staternas räntor för att låna på väg rakt upp, till ohållbara nivåer, men ECB lyckades sänka varderas ränta med ungefär en procentenhet. (Se Atkins & Milne 16/8.) Båda länderna ser dock fortfarande ut som goda kandidater till titeln ”sick man of Europe”; båda länderna kombinerar låg tillväxt och låg sysselsättningsgrad med hög arbetslöshet. Hög statsskuld är det däremot bara Italien, ca 120 procent av BNP, som har; Spaniens statssskuld ligger på mer hanterbara 60 procent av BNP.

Den öppna arbetslösheten i Spanien ligger på horribla 20 procent, i Italien på 8,4 procent, och tillväxtprognoserna för dessa liksom för många andra länder ser inget vidare ut (jfr Erlanger 7/8). Att staterna – som USA – är så finansiellt försvagade nu gör också att det naturligtvis är svårare att föra en keynesiansk stimulanspolitik nu än vad det var i finanskrisen år 2008. En ekonom på UBS säger til Financial Times: ”No major economy I can think of is doing anything substantive to promote growth and jobs. We are in a political as much as a debt crisis.” (cit i Beattie 6-7/8) Samme ekonom pekar på Storbritanniens experiment med stränga budgetnedskärningar och att landets ekonomi i andra kvartalet växte 0,8 procent på årstakt, och FT kommenterar: “claims that fiscal stimulus has been crowding out the private sector appear ever more questionable.”

Royal Bank of Scotlands ekonomer har gjort prognosen att om Italien och Spanien verkligen hamnar i en marknadspress som vore vägen till statsbankrutt, så skulle ECB och EFSF komma att behöva köpa upp sanslösa €850 miljarder av spanska och italienska statsobligationer för att rädda de båda länderna (Blackstone och Forelle 9/8). För att få en uppfattning om storleksordningen: utestående italienska statsobligationer uppgår till 1597 miljarder €, och spanska dito 576 miljarder €. ECB:s köpta obligationer uppgår däremot till 74 miljarder € (Cotterill 8/8). Och just nu ser förvisso räntorna för Italiens och Spaniens statsobligationer rätt okej ut, men analytikerna skriver inte av risken för krasch än. En ekonom från Citigroup säger till FT:

”The front-loading of the buying was designed to put the market back on the back foot, which it did. But if the market believes there is nothing behind it and there isn’t more to come then spreads will start to drift wider again.” (cit i Milne & Atkins 16/8)

Alltså: veckan fr o m den 8 augusti gick ECB ut väldigt hårt (»front-loading«) och köpte obligationer för 22 miljarder euro. Men om de inte har resurserna att vid behov fortsätta i lika hög takt, så kommer »spreads« på obligationerna, alltså räntorna jämfört med andra länders, att stiga igen.

Huruvida det verkligen kommer att behövas bailouts för Italien och Spanien är ingen avgjord fråga. Men det finns också stora reformfrågor för EMU som hänger ihop med denna diskussion. Dessa frågor är: kommer EMU nu att bli en transferunion på riktigt? Och, i så fall under vilka former: vilken roll ska ECB ha och vilken roll ska EFSF ha och hur stor ska EFSF vara?

Låt oss börja med ECB. Deutsche Banks chefsekonom Thomas Mayer säger till Financial Times om ECB:s obligationsköp:

”This is the ECB doing exactly what it was not supposed to do. The fathers of the Maastricht treaty went out of their way to build a big firewall between the ECB and government finances – and that has not worked. The ECB has been dragged into the fiscal arena and is now a combined monetary and fiscal agent.” (cit i Harding & Wilson 13-14/8)

ECB har alltså nu ett antal miljarder euro kontracykliskt investerade i spanska och italienska statspapper, såväl som grekiska, portugisiska och irländska). Efter förra veckans 22 miljarder euro-köp av spanska och italienska obligationer sitter ECB nu på totalt 96 miljarder statsobligationer från eurozonsstaterna (Atkins & Milne 16/8). En analytiker på investeringsbolaget Nomura säger till FT att med denna utveckling så blir ”the distinction between quantitative easing and sovereign bailouts … less clear” (cit i Mackenzie 9/8). Just denna utveckling, där ECB får en större och större roll för att stabilisera eurozonen, har gjort Ottmar Issing, som satt i ECB:s styrelse 1998-2006, mycket arg. I en debattartikel i Financial Times lackar han på ECB:s nya krisbekämparroll och avsteget från en snäv inriktning på prisstabilitet:

“The euro was created as a ‘depoliticised currency’ – its stability entrusted to an independent central bank with a clear mandate to maintain price stability. Any attempt to ‘save’ monetary union via agreements which transfer sovereignty to a European level, where violations of fundamental treaties has become a regular event, lacks any logic. In the end it will only further alienate the people from Europe itself.” (Issing 9/8)

Också två Europa-ekonomer på investmentbanken JP Morgan, i en debattartikel i Wall Street Journal, kommenterar ECB:s politiska agerande i krisen. JP Morgan-ekonomerna utgår dock ifrån ECB:s motstånd mot nedskrivningar av värdet på grekiska statsobligationer (”haircut”) och agerandet i bailoutspelet.

”Some might argue that the ECB’s stance on debt restructuring is inappropriate: The central bank’s independence was meant to ensure price stability, not to enable it to advance a particular political vision. But, as one of the region’s most important supranational institutions, it is not surprising that the ECB should see a pooling of fiscal resources as an aid to the euro’s viability. In many ways the ECB’s behavior continues the longstanding trend in European integration whereby economic facts on the ground force political changes.” (Mackie och Fuzesi 21/7.)

Mackie och Fuzesi ser ECB som en ideologisk drivkraft mot överföringsunion och djupare integration. (För en debattör som tvärtemot Issing vill se större aktivism från ECB, se De Grauwe 18/8.)

Så EFSF. Med nuvarande utlåningstak på 250 miljarder euro, som bailoutpaketet 21 juli höjde till 440 miljarder (denna höjning väntar på bekräftelse från nationella parlament), är EFSF alldeles för litet för att kunna rädda stora medlemsstater som Spanien och, framför allt, Italien när de svajar (jfr Cotterill 3/8, Hume 4/8, Economist 6/8). Och tyskarna**** må klaga (WSJ 8/8) över att bli krisländernas extra plånbok, men det förefaller ytterst osannolikt att EFSF inte kommer att utvidgas rejält och EMU så bli något mer av en transferunion. En del ekonomer talar om att EFSF bör utvidgas till 1,5 triljoner € (Zeit 8/8); andra om en triljon jämnt (Economist 6/8). Citigroup-ekonomerna Willem Buiter och Ebrahim Rehbari (2010, s 22f) tar i rejält och hävdar att två triljoner behövs:

“We believe that a ‘big bazooka’ version of the ESM [European Stability Mechanism, = EFSF plus en del pengar från Kommissionen] would require that it be able, once it has been fully pre-funded (as it ought to be), to finance all Euro Area sovereigns for 2 years. That means at least €2 trillion.” (se också Johnson 15/8)

Med tanke på att EU-medlemsstaternas ledare normalt sett offrar väldigt mycket för att bevara tendensen till djupare integration, så utgår jag ifrån att EFSF kommer att expanderas rejält inom en nära framtid, även om tyskarna knorrar.

Bortsett från hur mycket pengar man ska kunna brassa in i olika bailouts, från ECB eller EFSF, så är förstås den stora reformfrågan för eurozonens krishantering denna: eurobonds eller inte? Jag diskuterade eurobonds en del i det förra blogginlägget, och det framstår för mig inte som att något kvalitativt förändrats i debatten sedan dess: jag tror fortfarande att EU-samarbetets logik är sådan att fördjupat samarbete till syvende och sist kommer eftersträvas av unionens politiska eliter, oavsett om samarbetet är det bästa alternativet eller inte. Eurobonds kommer att införas och de kommer att innebära moral hazard, det är mitt tips. (För ett kritiskt perspektiv på eurobonds se dock Handelsblatts intervju med Jürgen Stark, 19/8.)

 

EMU-krisen och den europeiska integrationens natur

Guy Verhoefstadt, liberal och tidigare premiärminister i Belgien (1999-2008), formulerar det koncist i en debatt i Economist om eurons framtid:

“We should not have false illusions, a federal union is the only way to ensure that the economies in the euro zone do not diverge as they have over the past ten years”

Statsvetaren Fritz Scharpf konstaterar i ett intressant paper om eurokrisen det finns minst två stora instabilitetsproblem inbyggt i EMU. Det första är det uppenbara om att EMU inte är ett ”optimal valutaområde”, att medlemsländerna kan ha olika tillväxttakt och inflationstryck och därför behöva olika penningpolitik, vilket förstås är omöjligt. Den andra poängen, som kommer direkt från dagens forskning i jämförande politisk ekonomi med forskare som Soskice och Iversen (1998), är mer originell. Penningpolitik och lönesättningsregimer är två komplementära institutioner i en ekonomi, alltså två institutioner vars funktionssätt påverkar varandra. Den strama penningpolitik som tyska Bundebank stod för, och som stått modell för ECB:s politik, kombinerades i (Väst-)Tyskland med starka, centraliserade fackföreningar som förde en sammanhållen lönepolitik för att förena reallöneökningar med konkurrenskraft. Men majoriteten av EMU-länderna har inte på något sätt lönesättningsregimer/arbetsmarknadsregimer som ser ut på det sättet. Detta innebär också att nationella policies blir olika, och till olika mismatches med ECB:s politik i brist på koordinering. Båda problemen leder till instabiliteter, och har spelat roller i uppbyggandet inför den nuvarande krisen, med vitt divergerande utvecklingar i lönekostnader och handelsbalanser i euroländerna.

Och att EMU till sin konstruktion är ett system som ökar instabiliteten i medlemsländernas ekonomier, är i sig paradoxalt nog ett argument för ytterligare djupare integration: för att åtgärda ett problem orsakat/förvärrat av EU-integrationen, behövs ännu mer EU-integration i form av överföringsunion.

Ironin i denna paradox är, som Scharpf påpekar, att det ”objektiva” behovet av mer integration (objektivt i det scenario som Europas politiska elit – Barroso, Trichet et al – föredrar) idag kan kombineras med minskad folklig legitimitet för just ”mer Europa”. The Economist:

“Are citizens ready to give up more sovereignty to save the euro? Nobody has asked them. The more leaders try to fix the euro’s flaws the more they risk exposing a flaw in the European Union itself: a project of European integration that lacks a strong democratic mandate.” (Charlemagne, 30/7)

Ännu är det för tidigt att säga hur EMU:s legitimitet påverkas av krisen och krishanteringen. Vi har såklart sett motrörelser som Sannfinnarnas valframgång och Bild-Zeitungs förslag att Grekland skulle sälja av Akropolis och annat för att finansiera sin statsskuld. Men frågan är hur omfattande missnöjet är. Det går att fiska lite opinionssiffror, men definitiva svar är svåra att ge:  i september 2010 tyckte enligt Eurobarometer 67 procent av medborgarna i eurozonen att euron var en bra sak för Europa (pdf), men i en Eurobarometer från i maj i år uppger 51 procent av de intervjuade – från alla EU-länder – att euron har förvärrat krisen, medan bara 37 procent tycker att euron dämpat effekterna av krisen (pdf, s 15). Vad gäller förtroende för EU så ökade i Eurobarometer andelen tyskar som uppgav sig inte ha förtroende för unionen med fyra procentenheter, till 55 procent, från hösten 2010 till våren 2011 (pdf), men samtidigt så uppger många sig stödja att EU ska spela en större roll i krisbekämpningen, med Tobinskatt och hela faderullan, (pdf, s 9) så överlag är opinionen inte lätt att avläsa, utan man kan få stöd både för tesen ”medborgarna är trötta på euron” som för den motsatta tesen att ”medborgarna vill ha fördjupat samarbete”.

Vad kan man utifrån detta säga om Merkel-Sarkozys toppmöte från i tisdags? De träffades ju i Paris för att diskutera krisåtgärder i dagar då stora Italiens obligationsmarknad skakats, och rädslan rått att samma ”attacker” skulle komma mot Frankrike (se Economist 20/8). Det stora utspelet från mötet är att Merkel och Sarkozy vill ha mer ”ekonomisk regering” i EMU: Tobinskatt, harmonisering av bolagsskatter, en kontrollinstans för att hålla ett öga på medlemsstaternas budgetunderskott och statsskulder. Vad de inte uttalade sig för var reformer som många efterfrågat men som skulle kosta mycket pengar: utvidgning av EFSF, och eurobonds (Cotterill 17/8, Hume 17/8). Deras möte kan inte sägas vara en game changer; Sarkozy hade redan uttalat sig för en Tobinskatt på EU-nivå, och att ha fler möten och regler för EMU-länder påminner bara om hur ineffektiv ”stabilitets- och tillväxtpakten” (vilket skämt!) som den monetära unionen redan har, har varit.

 

Avslutning

Krisen rasar på. Jag hade för avsikt att säga något mer substantiellt om skattebetalningens kris, bland annat utifrån Suzanne Mettler, och något om Reade och Volz (2009) slutsats att Sverige bör gå med i eurozonen, men den mer övergripande diskussionen försvann på vägen i beskrivningar av krisens skeende. En annan gång.

 

Fotnoter

*Att olika typer av ekonomiska problem och kriser hänger ihop och påverkar varandra är förstås inte så konstigt. Ekonomerna Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff konstaterade år 2009 i sin hyllade finanskrisbok This Time is Different (s 73-75) att historiskt sett så följer ofta en serie av statsbankrutter på större bankkriser. Därmed kunde de också konstatera, ett bra tag innan den nuvarande eurokrisen började, att: ”A sharp rise in sovereign defaults in the current global financial environment would hardly be surprising.”

**Jfr PO Enquist i Berättelser från de inställda upprorens tid från 1974: ”Norman Hayek levde i ett land [USA] där grundprincipen, liksom i Sverige, var att socialhjälp gavs åt de rika och fri företagsamhet åt de fattiga. Han såg det bara inte. Han ville inte ens se det, inte tala om det.”

***Också företrädare för utvecklingsländer i IMF, som ju står för en del av bailout-lånen till Grekland, tycker att bailouten är för snäll mot bankerna, och hävdar att IMF (med fransyskan Lagarde som chef) gynnar europeiska banker. Paolo Nogueira Batista som representerar Brasilien och åtta andra utvecklingsländer i IMF:s styrelse säger till Financial Times: ”Greece is not having an easy time. The mostly European private creditors of Greece have had an easy time.” (Beattie, 28/7.)

****Egentligen är jag emot reifikationer som ”marknaden reagerade si och så” (som om ”marknaden” var en aktör) eller ”tyskarna tycker si och så” (som om det inte fanns socioekonomiska, ideologiska etc skiljelinjer i Tyskland). Men för korthetens skull är de svåroundvikliga i en text som denna. Det finns också en hyfsad konsekvens bland de viktigaste tyska aktörerna i eurokrispolitiken: Merkel är tillsammans med Nederländernas regering den främsta kritikern av ”transferunion”, och de två tyska ledamoterna i ECB:s styrelse, Jürgen Stark och Bundesbank-chefen Jens Weidmann (som tidigare jobbade för Merkel), var t ex två av de ledamöter som röstade emot att ECB skulle köpa italienska och spanska obligationer den 4 augusti (se A.P. 5/8). Stark är också emot eurobonds.

 

Referenser

Ralph Atkins, ”An uncomfortable final stretch for Trichet”, FT 1 augusti

Ralph Atkins och Richard Milne, “ECB reveals €22bn cost of crisis move”, FT 16 augusti

John Authers, ”Eurozone can put moral hazard on the sidelines”, FT 23-24 juli

Ryan Avent, “Containment breached”, Economist Free Exchange 25 juli

Ryan Avent, ”Second time farce”, Economist Free Exchange 2 augusti

Ryan Avent, “Carnage”, Economist Free Exchange 8 augusti

Tony Barber, “Has the eurozone been saved?”, FT 22 juli

Alan Beattie, “Brazil warns IMF over Greek loan”, FT 28 juli

Alan Beattie, “Week of the living dread”, FT 6-7 augusti

Brian Blackstone och Charles Forelle, “Italian, Spanish Bond Yields Decline”, WSJ 9 augusti

Willem Buiter och Ebrahim Rahbari, “Greece and the fiscal crisis in the EMU”, paper, 7 september 2010

John Cassidy, How Markets Fail: The Logic of Economic Calamities (Penguin, 2010)

Joshua Chaffin och Peter Spiegel, “Plan presents cost paradox”, FT 23-24 juli

Joseph Cotterill, “Eventually, French Spreads Fail (E.F.S.F.)”, FT Alphaville-bloggen 3 augusti

Joseph Cotterill, “There are many ways to impair a Greek bond”, FT Alphaville-bloggen 5 augusti

Joseph Cotterill, “Sterilising Silvio”, FT Alphaville-bloggen 8 augusti

Joseph Cotterill, “Eurobonds and the shadow of the future”, FT Alphaville-bloggen 17 augusti

Joseph Cotterill och Tracy Alloway, ”How to value a Greek bond like a CDO”, FT Alphaville-bloggen 2 augusti

Paul De Grauwe, “The European Central Bank as lender of last resort”, voxeu.org 18 augusti

Economist, “Bazooka or peashooter?”, 30 juli

Economist, “Angela the dragon non-slayer”, 30 juli

Economist Charlemagne, How much closer a union?”, 30 juli

Economist, “Rearranging the deckchairs”, 6 augusti

Economist, “The midget and the mighty”, 6 augusti

Economist, “The bonds that tie—or untie”, 20 augusti

Steven Erlanger, “With Prospect of U.S. Slowdown, Europe Fears a Worsening Debt Crisis”, New York Times 7 augusti

Frankfurter Allgemeine Zeitung, “Sorgen über den Weg in die Transferunion”, 23 juli

Handelsblatt, “’Euro-bonds kleistern die Probleme nur zu’” (intervju med Jürgen Stark), 19 augusti

Robin Harding och James Wilson, “Two against the world”, FT 13-14 augusti

Harald Hau, “Europe’s €200 billion reverse wealth tax explained”, voxeu.org 27 juli

Neil Hume, “Trichet, you’re our only hope”, FT Alphaville-bloggen 4 augusti

Neil Hume, “E-bonds can work”, FT Alphaville-bloggen 17 augusti

Ottmar Issing, “Slithering to the wrong kind of union”, FT 9 augusti

Patrick Jenkins, “Like Esperanto, Greek bail-out is a bit of a fudge”, FT 25 juli

Steve Johnson, “Time to end the mob mentality”, FT fm 15 augusti

David Mackie och Greg Fuzesi, “The ECB’s Political Agenda”, Wall Street Journal 21 juli

Kate Mackenzie, “The distressed euro, via French (and German) CDS”, FT Alphaville-bloggen 9 augusti

Richard Milne och Ralph Atkins, “ECB keeps observers guessing on intervention”, FT 16 augusti

Richard Milne och Robin Wigglesworth, “Investors’ retreat turns to ‘stampede’”, FT 13-14 augusti

A.P., “High anxiety”, Economist Schumpeter-bloggen, 5 augusti

Quentin Peel och Patrick Jenkins, “Greek bond swap plan to be limited”, FT 22 juli

James Reade och Ulrich Volz, “Too much to lose, or more to gain? Should Sweden join the euro?” (pdf), Oxford University Department of Economics discussion paper no 442, augusti 2009

Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff, This Time is Different (Princeton University Press, 2009)

Fritz W. Scharpf, “Monetary Union, Fiscal Crisis and the Preemption of Democracy”, London School of Economics LEQS Annual Lecture Paper 2011

Michael Schuman, “Six reasons Europe’s debt crisis is not over” Curious Capitalist 27 juli

David Soskice och Torben Iversen, “Multiple Wage-Bargaining Systems in the Single European Currency Area” (pdf), Oxford Review of Economic Policy  nr 3 1998

Peter Spiegel, “Where’s €172 bn?”, FT Brussels blog, 25 juli

Wall Street Journal, “Germany Opposes Larger Rescue Fund”, 8 augusti

Die Zeit, “Prinzip Hoffnung für den Euro”, 8 augusti

 

Eurobarometer, ”The euro area, 2010: public attitudes and perceptions”, december 2010 (pdf)

Eurobarometer, “Standard Barometer 75: Europeans, the European Union and the Crisis”, maj 2011 (pdf)

Eurostat, tillväxt kvartalsvis 2010-11, från newsrelease nr 118 år 2011, 16 augusti

OECD, statistik från Economic Outlook nr 89 (länk)

Share

1 752 thoughts on “Mer om Europas kris

 1. Intressant läsning. Det är intressant tycker jag hur annorlunda vänstern/högern har reagerat i de olika länderna inom EU i frågan. Den röda tråden verkar snarast vara att dem vid makten stöttar EU-linjen (bailouts, tysken betalar) medan oppositionen motsätter sig. Jag tror många ser det som hyckleri. I Sverige har Socialdemokraterna varit tacksamt tysta (det vill säga ärliga) i frågan, kanske för att de inte ens kan låtsas ha en annan linje en Alliansen. 

  Det är även intressant att se hur ställningstagandet ser ut i olika kulturer. Exempelvis; när diskuteras krisen på amerikanska ekonomibloggar (nästan alltid höger a la Ayn Rand / Adam Smith-inriktade) så är EU-bailouts av grekland är socialism (som skällsord), medan den renlärliga kapitalistiska högerlöslingen är default och att låta bankerna ta hela smällen.

 2. Ja, det är intressant hur skiljelinjerna i krishanteringsdiskussionen inte är någon enkel höger-vänster-fråga; man kan onekligen vara både bailouthöger á la Hank Paulson och äkta laissez faire, och båda är höger.

 3. Pingback: Greklands vs finansmarknaden, krisen i ett nötskal 2 | Tidskriften Libertas

 4. Pingback: mtmoqbsxp

 5. Pingback: my url

 6. Pingback: my url

 7. Pingback: httpwwwbaltimoremartialartscomprogramsaikido

 8. Pingback: zig zagz

 9. Pingback: fsgb80v7cbwe

 10. Pingback: free xbox 360 elite

 11. Pingback: Elektrische Zahnbürsten

 12. Pingback: nbuibuygvtycrtxrxerzxre

 13. Pingback: buhnugvrtcdrtxezwxctfyhbni

 14. Pingback: Kellye

 15. Pingback: youngthemes.com

 16. Pingback: halo pc download

 17. Pingback: pao kosmiou

 18. Pingback: dekoracje ogrodowe

 19. Pingback: what causes bicep tendonitis

 20. Pingback: Mesothelioma

 21. Pingback: Home Business Income

 22. Pingback: car insurance TX

 23. Pingback: ass

 24. Pingback: DotComSecrets X Product Review

 25. Pingback: go to this web-site

 26. Pingback: Cheap oakley sunglasses

 27. Pingback: schuheonliner.com

 28. Pingback: Kredit

 29. Pingback: funny animal images

 30. Pingback: ben 10

 31. Pingback: printer ink

 32. Pingback: www.drtitelkaufen.de

 33. Pingback: lottery online

 34. Pingback: Buy Likes

 35. Pingback: shuttle

 36. Pingback: fence

 37. Pingback: electricians in durham

 38. Pingback: Zodiac Ciphers

 39. Pingback: Get Paid To Draw

 40. Pingback: Gutter Company

 41. Pingback: Best Lawyers

 42. Pingback: Kou Tea Review

 43. Pingback: home income opportunities

 44. Pingback: Views YouTube

 45. Pingback: Successful Entrepreneur 101

 46. Pingback: top seo tools

 47. Pingback: how to get a girlfriend

 48. Pingback: Wank porno free porn videos

 49. Pingback: injury law

 50. Pingback: garsoniere militari

 51. Pingback: inchirieri buldoexcavator

 52. Pingback: piatra concasata

 53. Pingback: legal steroids

 54. Pingback: FOOT REFLEXOLOGY

 55. Pingback: Kamas

 56. Pingback: grandir � tout �ge

 57. Pingback: aeroporika

 58. Pingback: keylogger

 59. Pingback: scratch post for cats

 60. Pingback: check

 61. Pingback: Digital Dj Pro

 62. Pingback: champs ellysees

 63. Pingback: annual free credit report

 64. Pingback: dig this

 65. Pingback: cporn

 66. Pingback: Belajar Bahasa Mandarin

 67. Pingback: Get More Information

 68. Pingback: How To Win Her Back

 69. Pingback: chat site 18

 70. Pingback: cheap Isabel Marant

 71. Pingback: Buy Facebook Followers

 72. Pingback: nujnuyvtcrcezwtgvy

 73. Pingback: read more

 74. Pingback: Host zdjec

 75. Pingback: nude

 76. Pingback: Apple iPod Touch Black 4th Gen 32gb MP3 Facetime Video WiFi

 77. Pingback: mac data recovery

 78. Pingback: Florida homeowners insurance quote

 79. Pingback: air cargo

 80. Pingback: Ninja Forex Trading

 81. Pingback: Urban Vista Condo Floor Plan

 82. Pingback: reverse osmosis filter

 83. Pingback: conversational tone

 84. Pingback: acne cyst

 85. Pingback: reverse osmosis systems

 86. Pingback: Buy Instagram Likes

 87. Pingback: pakaian wanita

 88. Pingback: buy instagram followers cheap

 89. Pingback: Romeo Plus

 90. Pingback: the tinnitus miracle review by doctor tim

 91. Pingback: distance learning

 92. Pingback: what are the two different types of solar panels

 93. Pingback: Facebook Buy Fans

 94. Pingback: How To Make A Man Fall In Love With You

 95. Pingback: grosir baju murah

 96. Pingback: Antispam

 97. Pingback: buy anavar

 98. Pingback: Paterson Car Accident Lawyers

 99. Pingback: smettere di fumare

 100. Pingback: Search Engine Optimization

 101. Pingback: Getting pregnant after 40

 102. Pingback: Fashionable Clothes

 103. Pingback: Buy Votes On Facebook

 104. Pingback: Run Windows On Mac

 105. Pingback: free xbox live

 106. Pingback: buy facebook likes

 107. Pingback: watch the simpsons online

 108. Pingback: Mesh lawyer

 109. Pingback: Ormus

 110. Pingback: Mitchell and Ness Snapback

 111. Pingback: web hosting

 112. Pingback: tin du hoc

 113. Pingback: tin tuc

 114. Pingback: feng shui master singapore non-spiritual feng shui services with bazi integration

 115. Pingback: Download Microsoft Office 2010

 116. Pingback: Vintage Hats

 117. Pingback: Iklan Gratis

 118. Pingback: Diamond Snapback Hats

 119. Pingback: YMCMB Caps

 120. Pingback: Monoatomic Gold

 121. Pingback: www.paginaswebtoledo.es

 122. Pingback: alien

 123. Pingback: Empower Network Brisbane

 124. Pingback: Fastest Way To Lose Weight For Men

 125. Pingback: Bug tracking

 126. Pingback: dating russian girls

 127. Pingback: affiliate marketer

 128. Pingback: DGK Snapback Hats

 129. Pingback: Mighty Ducks Snapback

 130. Pingback: Elite Email Marketing Academy Bonus

 131. Pingback: OVOXO Snapbacks

 132. Pingback: NCAA Snapback Hats

 133. Pingback: Street Swagg Snapback

 134. Pingback: kindle fire

 135. Pingback: Supreme Hats

 136. Pingback: buy facebook fans

 137. Pingback: mayweather vs guerrero

 138. Pingback: ASUS Drivers

 139. Pingback: DC Comics Caps

 140. Pingback: BAIT Snapback

 141. Pingback: 9Fifty Snapback Hats

 142. Pingback: webstar

 143. Pingback: cours d anglais entreprise

 144. Pingback: How To Get Ripped FastHow To Gain Muscle Fast

 145. Pingback: Mishka Snapback Hats

 146. Pingback: how to get followers on twitter fast

 147. Pingback: how to get followers on twitter fast

 148. Pingback: http://internetincomeexpress.com

 149. Pingback: google seo

 150. Pingback: outsource dedicated support

 151. Pingback: sem and seo marketing

 152. Pingback: YouTube Views Buy

 153. Pingback: registro civil central

 154. Pingback: homes for rent

 155. Pingback: kilo lida

 156. Pingback: buy youtube views cheap

 157. Pingback: directory

 158. Pingback: Utah Carpet Cleaning

 159. Pingback: auto accidents

 160. Pingback: Utah Carpet Cleaning

 161. Pingback: tarot del amor

 162. Pingback: injury law info

 163. Pingback: hosting a website by yourself

 164. Pingback: canon 6d review

 165. Pingback: hair removal for men

 166. Pingback: trang suc cuoi

 167. Pingback: Injustice Gods Among Us Cinematics

 168. Pingback: jaki olej do silnik�w diesla bmw

 169. Pingback: name compatibility

 170. Pingback: vietnam travel line

 171. Pingback: dr deepak chopra books

 172. Pingback: PO jobs

 173. Pingback: buy pure garcinia cambogia

 174. Pingback: plentyoffish dating

 175. Pingback: best amulets

 176. Pingback: Denver Web Development

 177. Pingback: buy garcinia cambogia

 178. Pingback: vape cigarettes

 179. Pingback: hypothyroidism revolution system

 180. Pingback: casco

 181. Pingback: check this out

 182. Pingback: steroids for sale online

 183. Pingback: buy blow by blow

 184. Pingback: food 4 wealth book

 185. Pingback: gaming computer cheap

 186. Pingback: buy steroids

 187. Pingback: Technology

 188. Pingback: How To Get A Free Macbook

 189. Pingback: home business ideas

 190. Pingback: buy zynga poker chips

 191. Pingback: best electronic cigarettes

 192. Pingback: Download Adobe Photoshop CS6

 193. Pingback: earn extra money online

 194. Pingback: Gamer Snapback

 195. Pingback: Trucker Caps

 196. Pingback: designer replica handbags

 197. Pingback: divers watches

 198. Pingback: toy shop sex

 199. Pingback: Utah Carpet Cleaning

 200. Pingback: gutschein aktion otto

 201. Pingback: Taxi in N15

 202. Pingback: levitra

 203. Pingback: how to learn guitar easy

 204. Pingback: gutscheincodes von baby markt

 205. Pingback: seo tool

 206. Pingback: Josh Pellicer

 207. Pingback: https://www.youtube.com/watch?v=FecGiwskrDo

 208. Pingback: heartburn no more download

 209. Pingback: New Zealand mortgage loans

 210. Pingback: pcfmojo.comIdomonic mongello

 211. Pingback: schwanger

 212. Pingback: defamation lawyer

 213. Pingback: pet health insurance

 214. Pingback: pcfmojo.comIdomonic mongello

 215. Pingback: heartburn no more scam

 216. Pingback: Text Your Ex Back Review

 217. Pingback: live webcem

 218. Pingback: sobna vrata

 219. Pingback: website

 220. Pingback: best cure for hemorrhoids

 221. Pingback: Check This website

 222. Pingback: Buy Conest Facebook Votes

 223. Pingback: scratch posts for cats

 224. Pingback: click

 225. Pingback: Jason Bilko

 226. Pingback: original motorola h720 bluetooth headset

 227. Pingback: Deutschland Casinos

 228. Pingback: emergency tree removal cumming

 229. Pingback: telefonsex.com

 230. Pingback: 2013 low cost business ideas

 231. Pingback: www.bookofra.at

 232. Pingback: Free Samsung

 233. Pingback: info here

 234. Pingback: ????????

 235. Pingback: Falsh Games

 236. Pingback: telefonsex privat

 237. Pingback: electrical contractor

 238. Pingback: Justice League Trailer

 239. Pingback: google maps marketing

 240. Pingback: IMACS

 241. Pingback: busana muslim

 242. Pingback: drop ceiling light panels

 243. Pingback: pinjaman peribadi

 244. Pingback: levitra acheter

 245. Pingback: SEO Toronto

 246. Pingback: snorerx reviews

 247. Pingback: slow pc fix

 248. Pingback: seo tools

 249. Pingback: free music

 250. Pingback: ocuri de colorat

 251. Pingback: w$p1erajmy hosp1cja

 252. Pingback: Hub for online marketing services

 253. Pingback: san diego home insurance

 254. Pingback: click here - this is important

 255. Pingback: Read this one

 256. Pingback: Green Coffee Bean Max

 257. Pingback: Banners Madison

 258. Pingback: Lloyd Irvin Rape

 259. Pingback: Our website

 260. Pingback: San Antonio Property Management

 261. Pingback: More detail

 262. Pingback: forexmetal review

 263. Pingback: hata seo

 264. Pingback: di�tplan mit�almased

 265. Pingback: hatali seo

 266. Pingback: attorney san antonio

 267. Pingback: cannabis club

 268. Pingback: never lose your phone

 269. Pingback: cheap computer

 270. Pingback: lady

 271. Pingback: Lloyd Irvin Rape

 272. Pingback: korean lenses review

 273. Pingback: reality tv auditions

 274. Pingback: godaddy coupon code

 275. Pingback: holistic wellness

 276. Pingback: midlife crisis dfw

 277. Pingback: Jason Bilko

 278. Pingback: tenerife forum

 279. Pingback: dich vu marketing online

 280. Pingback: Click here

 281. Pingback: granuflo

 282. Pingback: how to lose weight fast

 283. Pingback: paxil lawsuits

 284. Pingback: music promotion

 285. Pingback: make your own beats

 286. Pingback: civil attorney

 287. Pingback: atlanta tree removal

 288. Pingback: buy quality backlinks

 289. Pingback: book of ra

 290. Pingback: flames love test

 291. Pingback: telefonsex mit webcam

 292. Pingback: computer discounts

 293. Pingback: tin tuc ben tre

 294. Pingback: design insights

 295. Pingback: gutscheincode otto neukunde

 296. Pingback: microblogging

 297. Pingback: aliens

 298. Pingback: gutscheincodes sportscheck

 299. Pingback: gutscheincode meinpaket neukunde

 300. Pingback: dress for less gutschein 2013

 301. Pingback: parishiltontaped.com

 302. Pingback: baur gutschein juni 2013

 303. Pingback: Wm Contos

 304. Pingback: lands end gutscheincode 10

 305. Pingback: gutschein neukunden spartoo

 306. Pingback: plus gutscheincode 5 euro

 307. Pingback: amazon gutschein mai

 308. Pingback: aktuelle promod gutscheine

 309. Pingback: blume2000 gutschein 2013

 310. Pingback: otto office gutscheinnummer

 311. Pingback: gutscheincodes weltbild

 312. Pingback: Buck Wason

 313. Pingback: douglas gutschein juni 2013

 314. Pingback: gutscheine mister spex

 315. Pingback: gutscheincode redcoon neukunde

 316. Pingback: Plastic Surgery SEO

 317. Pingback: abogado de la familia en linea

 318. Pingback: Schlupflieder

 319. Pingback: chandler dentist

 320. Pingback: Source

 321. Pingback: reverse phone unlisted

 322. Pingback: electrician raleigh

 323. Pingback: rugged tablet

 324. Pingback: viagra obat kuat

 325. Pingback: dentist Cuyahoga Falls Ohio

 326. Pingback: Estate Planning

 327. Pingback: Tarot del Amor

 328. Pingback: medical marketing

 329. Pingback: Unique Hoodia

 330. Pingback: hip hop music promotion companies

 331. Pingback: sextrader

 332. Pingback: sexy bikinis

 333. Pingback: free intro maker

 334. Pingback: url link

 335. Pingback: Meratol

 336. Pingback: Brestrogen

 337. Pingback: how to shred like a boss

 338. Pingback: czytaj mój blog

 339. Pingback: https://www.cloudboo.org/minecraft.php {minecraft hosting|minecraft server hosting|hosting minecraft server}

 340. Pingback: hosting india

 341. Pingback: Cristal Srinvasan

 342. Pingback: vexso.com

 343. Pingback: Jarrod Dilella

 344. Pingback: equifax free credit report and score

 345. Pingback: best small business ideas

 346. Pingback: aspartam skutki uboczne

 347. Pingback: Paper

 348. Pingback: Home Insurance in Florida

 349. Pingback: weight loss diet

 350. Pingback: telefonsex

 351. Pingback: green coffee bean extract

 352. Pingback: high pr directory

 353. Pingback: best lida

 354. Pingback: Joshua Aggas

 355. Pingback: online betting

 356. Pingback: Ward�

 357. Pingback: telefonsex handy

 358. Pingback: telefon sex

 359. Pingback: telefonsex mit webcam

 360. Pingback: get Google Plus Circles

 361. Pingback: Babysitters

 362. Pingback: Voyance gratuite et rapide par mail

 363. Pingback: Video Logo Reveal

 364. Pingback: Facebook Fans

 365. Pingback: ice vending machines

 366. Pingback: cleaners gold coast

 367. Pingback: computer repair

 368. Pingback: VMware Promo Code

 369. Pingback: pelatihan hipnotis

 370. Pingback: model train accessories

 371. Pingback: Nike Blazer Femme

 372. Pingback: how to make your hair grow faster

 373. Pingback: fender guitar

 374. Pingback: savings11.com

 375. Pingback: kurye

 376. Pingback: poker online

 377. Pingback: hcg diet reviews

 378. Pingback: 3 credit scores

 379. Pingback: Personal trainer Ventura

 380. Pingback: cheapest smartphone plans

 381. Pingback: free giveaways

 382. Pingback: Resurface tubs

 383. Pingback: lisinopril dosage

 384. Pingback: smokeless cigarette safety

 385. Pingback: youtube views

 386. Pingback: legitimate work at home

 387. Pingback: http://www.adsrack.com/press-release/41035/averson-insurance-agency-helps-in-finding-the-best-value-on-michigan-auto-insurance/

 388. Pingback: bill of sale

 389. Pingback: cheap tankinis

 390. Pingback: stone mason

 391. Pingback: Zalando Gutschein

 392. Pingback: Garden

 393. Pingback: Vicente Tibbits�

 394. Pingback: http://penis-advantage-review.weebly.com/

 395. Pingback: viagra online without prescription

 396. Pingback: Rocco Kihn�

 397. Pingback: heel spur

 398. Pingback: How to Get Your Ex Back

 399. Pingback: debt consolidation loans chase

 400. Pingback: pc mover

 401. Pingback: social media marketing firm

 402. Pingback: printable bill of sale in alberta

 403. Pingback: Get Facebook Likes

 404. Pingback: Dream quotes

 405. Pingback: http://bestbeveragecoolers.com

 406. Pingback: TINNITUS MIRACLE REVIEW

 407. Pingback: úîåðåú ÷ðáñ

 408. Pingback: best email marketing

 409. Pingback: You Could Check HERE

 410. Pingback: diet to go cost

 411. Pingback: Park 9 Apartments

 412. Pingback: Tubelaunch reviews

 413. Pingback: Buy Web Hosting

 414. Pingback: web design london

 415. Pingback: cod ghosts

 416. Pingback: Roof Restorations Mount Gravatt

 417. Pingback: treadmill murah

 418. Pingback: tarpon springs fl abortion clinic

 419. Pingback: pcf mojo elite

 420. Pingback: isla margarita

 421. Pingback: RU 486 Abortion side effects

 422. Pingback: MBBS in Ukraine

 423. Pingback: bulk

 424. Pingback: www.beatthenifty.com/moneycontrol

 425. Pingback: tree trimming atlanta

 426. Pingback: may dong phuc

 427. Pingback: kenny ray tevis sr

 428. Pingback: buy youtube views

 429. Pingback: purificadoras de agua

 430. Pingback: buckyballs magnet

 431. Pingback: How To Lose 10 Pounds In 3 Days

 432. Pingback: buy steroids online

 433. Pingback: moto kurye

 434. Pingback: Calc

 435. Pingback: viagra

 436. Pingback: ????????? ???????? ???????

 437. Pingback: Dui Attorney Fort Myers

 438. Pingback: Self Esteem

 439. Pingback: info here

 440. Pingback: Cruz Angelos�

 441. Pingback: Solar lamp

 442. Pingback: DATA

 443. Pingback: bail bondsman

 444. Pingback: Guatemala

 445. Pingback: viagra

 446. Pingback: سعودي كول 6666 , شات سعودي كول

 447. Pingback: fixed bets 100%

 448. Pingback: ankle wrap heels

 449. Pingback: سعودي كول 77 , سعودي كول 94

 450. Pingback: Juegos

 451. Pingback: url

 452. Pingback: سعودي كول 6666 , شات سعودي كول

 453. Pingback: Link

 454. Pingback: rooms for rent I Apartments for rent

 455. Pingback: web hosting

 456. Pingback: Oregon Pest Control

 457. Pingback: click

 458. Pingback: water ionizer reviews

 459. Pingback: personal

 460. Pingback: http://youtu.be/SR4g9aqtzyw

 461. Pingback: czytaj dalej

 462. Pingback: tree removal atlanta ga

 463. Pingback: take my online class

 464. Pingback: Thalia Gutschein

 465. Pingback: countrywide mortgages

 466. Pingback: plexer

 467. Pingback: skype

 468. Pingback: business locations in nairobi

 469. Pingback: take my online class

 470. Pingback: resveratrol

 471. Pingback: Try here

 472. Pingback: How to speak Japanese

 473. Pingback: genset

 474. Pingback: How to Get on top of google

 475. Pingback: how to get a girlfriend

 476. Pingback: viagra

 477. Pingback: 3 credit scores

 478. Pingback: tree service atlanta

 479. Pingback: unabridged birth certificate,

 480. Pingback: michael fiore text your ex back

 481. Pingback: courteney cox surgery

 482. Pingback: cheap website design

 483. Pingback: cialis

 484. Pingback: levitra

 485. Pingback: tennis

 486. Pingback: aussie pokies

 487. Pingback: Eko-Olkot Sp. z o.o.

 488. Pingback: Firma Modus

 489. Pingback: buy PR7 dofollow backlinks manual work

 490. Pingback: Nepali Scoiety

 491. Pingback: dog grooming hall county

 492. Pingback: free nude webcam

 493. Pingback: at&t iphone unlock

 494. Pingback: viagra

 495. Pingback: more

 496. Pingback: SID Sp. z o.o.

 497. Pingback: cheap PR6 Dofollow backlinks

 498. Pingback: see more

 499. Pingback: viagra

 500. Pingback: viagra

 501. Pingback: free christian dating

 502. Pingback: consumer advocate services enterprise

 503. Pingback: SEO Orange County

 504. Pingback: Best Diet Pills Phen375

 505. Pingback: compare car insurance

 506. Pingback: Buy SEO Backlinks for only $1

 507. Pingback: http://www.jjkrp.pl

 508. Pingback: http://la-league.ru/realtynews/

 509. Pingback: http://www.local-seo-services.org

 510. Pingback: wojtulek baubedarf

 511. Pingback: Related Site

 512. Pingback: viagra

 513. Pingback: viagra

 514. Pingback: tutaj

 515. Pingback: kliknij tutaj

 516. Pingback: click page

 517. Pingback: visit

 518. Pingback: Knauf Industries

 519. Pingback: click here

 520. Pingback: http://www.malpka-sklep.pl/6-mebelki

 521. Pingback: click here

 522. Pingback: Muscle Factor X Reviews

 523. Pingback: szafy wnekowe bydgoszcz

 524. Pingback: VIBRO-ECO-TECH Sp. z o.o.

 525. Pingback: website

 526. Pingback: wieczory kawalerskie

 527. Pingback: domian

 528. Pingback: yahoo password hack

 529. Pingback: where can i purchase breast actives

 530. Pingback: www.prep-assas.fr/

 531. Pingback: Guy Shane

 532. Pingback: best skill finder

 533. Pingback: visit

 534. Pingback: idol lash reviews

 535. Pingback: wooden boat

 536. Pingback: reviews of venapro

 537. Pingback: viagra

 538. Pingback: bowtrol

 539. Pingback: viagra

 540. Pingback: www.restaurantsinwoodstockga.com

 541. Pingback: kenny ray tevis

 542. Pingback: pousada angra dos reis

 543. Pingback: seo company atlanta

 544. Pingback: acnezine

 545. Pingback: Old School New Body

 546. Pingback: boat hire sydney

 547. Pingback: xtreme no

 548. Pingback: Facebook Hacking Tools

 549. Pingback: marietta home remodeling

 550. Pingback: Web Hosting Services in India

 551. Pingback: buying

 552. Pingback: marietta tree removal

 553. Pingback: water damage restoration atlanta

 554. Pingback: Siltech 770i

 555. Pingback: http://sklep.agiomilano.com

 556. Pingback: tree removal atlanta ga

 557. Pingback: hypothyroidism natural remedies

 558. Pingback: pwszzamosc.pl

 559. Pingback: yeastrol

 560. Pingback: buy extenze

 561. Pingback: who should not take flotrol

 562. Pingback: rentur.pl

 563. Pingback: napellet.pl

 564. Pingback: Milchaufschäumer Test

 565. Pingback: back loads

 566. Pingback: levitra

 567. Pingback: 移動電源

 568. Pingback: annual credit report

 569. Pingback: http://www.e-pv.pl

 570. Pingback: judi bola

 571. Pingback: Extra Income Online

 572. Pingback: Aqua Woda

 573. Pingback: www.kancelariaswaczyna.pl

 574. Pingback: pirater un compte hotmail

 575. Pingback: e-newspress

 576. Pingback: tag removal

 577. Pingback: parking car games

 578. Pingback: computer repair nashville tn

 579. Pingback: cheap seo abcklinks

 580. Pingback: Buy 3000 contextual wiki backlinks for $1

 581. Pingback: best insurance

 582. Pingback: foreclosure attorney

 583. Pingback: transformer

 584. Pingback: Cheap Best Free Business Website Web Hosting Companies Services Sites

 585. Pingback: Hydrocodone Online

 586. Pingback: Xanax

 587. Pingback: e cig

 588. Pingback: “john g realty”

 589. Pingback: sensex

 590. Pingback: mouse click the up coming web site

 591. Pingback: mouse click the up coming website

 592. Pingback: please click the following website

 593. Pingback: please click the up coming website page

 594. Pingback: click through the up coming page

 595. Pingback: Read the Full Content

 596. Pingback: Read the Full Post

 597. Pingback: similar webpage

 598. Pingback: Full Posting

 599. Pingback: Recommended Resource site

 600. Pingback: Going at

 601. Pingback: simply click the following article

 602. Pingback: related web site

 603. Pingback: simply click the next web page

 604. Pingback: relevant site

 605. Pingback: just click the following post

 606. Pingback: just click the next site

 607. Pingback: simply click

 608. Pingback: just click the up coming document

 609. Pingback: This Internet page

 610. Pingback: free trial electronic cigarette

 611. Pingback: Click Here

 612. Pingback: these quotations

 613. Pingback: This Web page

 614. Pingback: visit the up coming internet page

 615. Pingback: simply click the following webpage

 616. Pingback: simply click the up coming document

 617. Pingback: electronic cigarette brands usa

 618. Pingback: Suggested Internet page

 619. Pingback: this website

 620. Pingback: visit the next post

 621. Pingback: click the up coming post

 622. Pingback: click the up coming web page

 623. Pingback: visit the up coming site

 624. Pingback: Going in

 625. Pingback: mouse click the following webpage

 626. Pingback: mouse click the up coming website

 627. Pingback: mouse click the up coming document

 628. Pingback: relevant website

 629. Pingback: please click the following article

 630. Pingback: simply click the following web site

 631. Pingback: Read Alot more

 632. Pingback: simply click the next web page

 633. Pingback: please click the up coming document

 634. Pingback: Read More At this website

 635. Pingback: read on

 636. Pingback: source

 637. Pingback: Read Significantly more

 638. Pingback: Suggested Online site

 639. Pingback: This Internet page

 640. Pingback: related website

 641. Pingback: relevant website

 642. Pingback: visit the following post

 643. Pingback: Recommended Studying

 644. Pingback: Ask.fm tracker

 645. Pingback: similar resource site

 646. Pingback: related resource site

 647. Pingback: Matcha Green Tea

 648. Pingback: similar web site

 649. Pingback: simply click for source

 650. Pingback: stay with me

 651. Pingback: simply click the next internet page

 652. Pingback: This Web page

 653. Pingback: simply click the up coming webpage

 654. Pingback: Make Money Online Autopilot Tested and Free Method

 655. Pingback: cea mai buna metoda sa faci bani pe internet fara investitii

 656. Pingback: Suggested Internet site

 657. Pingback: please click for source

 658. Pingback: please click the following internet site

 659. Pingback: please click the next website page

 660. Pingback: visit the following page

 661. Pingback: visit the next page

 662. Pingback: article source

 663. Pingback: click the following post

 664. Pingback: click the next webpage

 665. Pingback: click the next post

 666. Pingback: click through the next post

 667. Pingback: abs

 668. Pingback: click the next site

 669. Pingback: click through the up coming page

 670. Pingback: click through the following page

 671. Pingback: Going Here

 672. Pingback: click through the next site

 673. Pingback: Highly recommended Reading

 674. Pingback: click through the up coming web page

 675. Pingback: Highly recommended Web-site

 676. Pingback: just click the following web site

 677. Pingback: Baju bayi

 678. Pingback: Full Statement

 679. Pingback: Toronto florist

 680. Pingback: just click the up coming page

 681. Pingback: just click the following web page

 682. Pingback: Handyvertrag

 683. Pingback: mouse click the following article

 684. Pingback: Tips On How To Get Pregnant

 685. Pingback: relevant resource site

 686. Pingback: just click the up coming post

 687. Pingback: simply click the up coming website page

 688. Pingback: More Information

 689. Pingback: More Tips

 690. Pingback: New Android Market

 691. Pingback: This Web site

 692. Pingback: business start up services

 693. Pingback: visit the up coming internet site

 694. Pingback: simply click the following webpage

 695. Pingback: lawfirms

 696. Pingback: win a free ipad

 697. Pingback: prada outlet

 698. Pingback: free ipad

 699. Pingback: simply click the up coming webpage

 700. Pingback: rent a coder

 701. Pingback: Suggested Internet site

 702. Pingback: how to get a free ipad

 703. Pingback: homemade noodles

 704. Pingback: get a free ipad

 705. Pingback: visit the next document

 706. Pingback: New Android Market

 707. Pingback: New Android Market

 708. Pingback: New Android Market

 709. Pingback: best vpn service

 710. Pingback: New Android Market

 711. Pingback: mouse click the next page

 712. Pingback: viagra

 713. Pingback: mouse click the up coming document

 714. Pingback: mouse click the next site

 715. Pingback: please click the up coming post

 716. Pingback: mouse click the up coming website page

 717. Pingback: please click the following web site

 718. Pingback: please click the up coming post

 719. Pingback: Recommended Browsing

 720. Pingback: Read Alot more

 721. Pingback: related resource site

 722. Pingback: read on

 723. Pingback: Read More Listed here

 724. Pingback: relevant internet site

 725. Pingback: similar webpage

 726. Pingback: simply click the next web page

 727. Pingback: Recommended Website

 728. Pingback: similar internet site

 729. Pingback: make your own music video

 730. Pingback: visit the following internet site

 731. Pingback: relevant web site

 732. Pingback: simply click the following page

 733. Pingback: supplemental resources

 734. Pingback: click the following post

 735. Pingback: simply click the next document

 736. Pingback: click the next webpage

 737. Pingback: visit the following webpage

 738. Pingback: Suggested Looking at

 739. Pingback: This Internet site

 740. Pingback: Click on

 741. Pingback: New Android Market

 742. Pingback: visit the following site

 743. Pingback: click the next website

 744. Pingback: visit the following website page

 745. Pingback: click the up coming webpage

 746. Pingback: click through the following website page

 747. Pingback: click for source

 748. Pingback: just click the up coming internet site

 749. Pingback: link

 750. Pingback: click through the up coming post

 751. Pingback: Click On this website

 752. Pingback: Find Out More

 753. Pingback: Go Here

 754. Pingback: New Android Market

 755. Pingback: Click This Link

 756. Pingback: Highly recommended Reading

 757. Pingback: buy bong online

 758. Pingback: just click the next web site

 759. Pingback: Get More Info

 760. Pingback: linked internet page

 761. Pingback: linked internet site

 762. Pingback: mouse click the following article

 763. Pingback: resource for this article

 764. Pingback: similar website

 765. Pingback: simply click the following post

 766. Pingback: simply click the up coming web site

 767. Pingback: Sarung tangan bayi

 768. Pingback: visit the following web page

 769. Pingback: mouse click the next internet page

 770. Pingback: mouse click the up coming article

 771. Pingback: visit the up coming article

 772. Pingback: please click for source

 773. Pingback: mouse click the next document

 774. Pingback: Read Full Report

 775. Pingback: please click for source

 776. Pingback: Read the Full Article

 777. Pingback: please click the following webpage

 778. Pingback: Read A great deal more

 779. Pingback: Read the Full Content

 780. Pingback: relevant internet site

 781. Pingback: Read the Full Piece of writing

 782. Pingback: relevant internet page

 783. Pingback: simply click the up coming webpage

 784. Pingback: relevant web-site

 785. Pingback: similar resource site

 786. Pingback: simply click the following internet page

 787. Pingback: this website

 788. Pingback: visit the next website

 789. Pingback: stay with me

 790. Pingback: Click On this website

 791. Pingback: visit the following internet page

 792. Pingback: visit the next post

 793. Pingback: Click On this website

 794. Pingback: click the following website

 795. Pingback: click through the up coming post

 796. Pingback: Continuing

 797. Pingback: click the next web site

 798. Pingback: click the up coming webpage

 799. Pingback: click through the next webpage

 800. Pingback: mouse click the following internet site

 801. Pingback: accounting diploma

 802. Pingback: mouse click the next site

 803. Pingback: Discover More

 804. Pingback: Full Post

 805. Pingback: Baju Bayi

 806. Pingback: Learn Even more Here

 807. Pingback: Highly recommended Online site

 808. Pingback: more

 809. Pingback: Perlengkapan Bayi Murah

 810. Pingback: mouse click the following web site

 811. Pingback: mouse click the next web site

 812. Pingback: just click the up coming internet page

 813. Pingback: Suggested Browsing

 814. Pingback: please click the next webpage

 815. Pingback: Read A great deal more

 816. Pingback: Read More On this page

 817. Pingback: resource for this article

 818. Pingback: Read the Full Post

 819. Pingback: visit the next site

 820. Pingback: visit the up coming document

 821. Pingback: related internet page

 822. Pingback: relevant resource site

 823. Pingback: similar web-site

 824. Pingback: simply click the up coming web site

 825. Pingback: simply click the next website

 826. Pingback: Suggested Reading

 827. Pingback: source for this article

 828. Pingback: mouse click the up coming document

 829. Pingback: Perlengkapan Bayi Murah

 830. Pingback: visit the following internet page

 831. Pingback: please click the following page

 832. Pingback: visit the up coming document

 833. Pingback: visit the up coming site

 834. Pingback: click the following post

 835. Pingback: Perlengkapan Bayi Murah

 836. Pingback: mouse click the up coming webpage

 837. Pingback: click through the next page

 838. Pingback: please click the following website

 839. Pingback: click through the next website

 840. Pingback: Sharron

 841. Pingback: Read More Here

 842. Pingback: Full Article

 843. Pingback: simply click the next website

 844. Pingback: source for this article

 845. Pingback: Read the Full Report

 846. Pingback: Going In this article

 847. Pingback: Recommended Looking at

 848. Pingback: Highly recommended Website

 849. Pingback: resources

 850. Pingback: visit the following site

 851. Pingback: holistic treatment

 852. Pingback: just click the next site

 853. Pingback: simply click the following article

 854. Pingback: visit the up coming article

 855. Pingback: simply click the next website page

 856. Pingback: linked web-site

 857. Pingback: More Bonuses

 858. Pingback: click the following page

 859. Pingback: Caleb

 860. Pingback: simply click the following article

 861. Pingback: simply click the next web page

 862. Pingback: visit the next web page

 863. Pingback: simply click the up coming web site

 864. Pingback: click through the next article

 865. Pingback: cheapes insurance quote

 866. Pingback: click through the next webpage

 867. Pingback: korzystanie z facebooka

 868. Pingback: Continue Reading

 869. Pingback: Suggested Web site

 870. Pingback: Extra resources

 871. Pingback: Albuquerque Real Estate

 872. Pingback: Going On this site

 873. Pingback: mouse click the next internet page

 874. Pingback: maker

 875. Pingback: next page

 876. Pingback: Learn Even more

 877. Pingback: linked site

 878. Pingback: Read the Full Content

 879. Pingback: Recommended Internet site

 880. Pingback: Read the Full Post

 881. Pingback: More about the author

 882. Pingback: mouse click the next document

 883. Pingback: simply click the following site

 884. Pingback: our website

 885. Pingback: Suggested Online site

 886. Pingback: simply click the following article

 887. Pingback: Suggested Website

 888. Pingback: Read Alot more

 889. Pingback: simply click the up coming internet page

 890. Pingback: visit the next website page

 891. Pingback: Additional Info

 892. Pingback: click the following article

 893. Pingback: Recommended Online site

 894. Pingback: This Internet site

 895. Pingback: related website

 896. Pingback: click the next webpage

 897. Pingback: relevant site

 898. Pingback: click the up coming web page

 899. Pingback: click through the following page

 900. Pingback: click through the up coming internet page

 901. Pingback: simply click the following internet page

 902. Pingback: simply click the up coming web site

 903. Pingback: Suggested Website

 904. Pingback: internet site

 905. Pingback: paleo cooking

 906. Pingback: visit the next site

 907. Pingback: just click the up coming internet page

 908. Pingback: testerone injections

 909. Pingback: Learn Additional

 910. Pingback: linked internet site

 911. Pingback: More Help

 912. Pingback: rodzinny dom dziecka

 913. Pingback: mouse click the next article

 914. Pingback: spore license lender

 915. Pingback: mouse click the following web site

 916. Pingback: visit the next document

 917. Pingback: visit the up coming internet page

 918. Pingback: Recommended Online site

 919. Pingback: related website

 920. Pingback: relevant website

 921. Pingback: picture effects online

 922. Pingback: mouse click the following web site

 923. Pingback: mouse click the up coming article

 924. Pingback: golden credit legal moneylender singapore

 925. Pingback: visit the following post

 926. Pingback: Read Even more

 927. Pingback: Read the Full Report

 928. Pingback: Recommended Online site

 929. Pingback: visit the next website

 930. Pingback: Click Here

 931. Pingback: amazon marketing

 932. Pingback: Click On this page

 933. Pingback: click the following webpage

 934. Pingback: click the next web page

 935. Pingback: click the up coming site

 936. Pingback: Read the Full Report

 937. Pingback: related web site

 938. Pingback: relevant internet site

 939. Pingback: similar webpage

 940. Pingback: click through the next post

 941. Pingback: simply click the next website page

 942. Pingback: click through the up coming website

 943. Pingback: Continued

 944. Pingback: Full Review

 945. Pingback: Suggested Website

 946. Pingback: Highly recommended Resource site

 947. Pingback: just click the following internet site

 948. Pingback: just click the next document

 949. Pingback: louis Vuitton Schuhe

 950. Pingback: SGP personal loan

 951. Pingback: linked webpage

 952. Pingback: more helpful hints

 953. Pingback: hyip guide

 954. Pingback: mouse click for source

 955. Pingback: get quick personal loans in SG here

 956. Pingback: simply click the following internet site

 957. Pingback: Renna Eldridge

 958. Pingback: mouse click the following website page

 959. Pingback: mouse click the up coming post

 960. Pingback: Visit this site

 961. Pingback: please click the following webpage

 962. Pingback: Read More Listed here

 963. Pingback: why invest in silver

 964. Pingback: citrus fit gold 1550mg

 965. Pingback: related internet page

 966. Pingback: simply click the following post

 967. Pingback: Recommended Online site

 968. Pingback: simply click the next document

 969. Pingback: related resource site

 970. Pingback: mouse click the next document

 971. Pingback: mouse click the next web site

 972. Pingback: Suggested Resource site

 973. Pingback: visit the following page

 974. Pingback: Karon Tiedt

 975. Pingback: visit the next internet site

 976. Pingback: click the following page

 977. Pingback: click the next web site

 978. Pingback: Baju bayi

 979. Pingback: click through the following document

 980. Pingback: mouse click the following webpage

 981. Pingback: onebuckresume

 982. Pingback: click through the next web site

 983. Pingback: Read More Here

 984. Pingback: Go At this site

 985. Pingback: Recommended Resource site

 986. Pingback: mouse click the next internet page

 987. Pingback: mouse click the up coming webpage

 988. Pingback: Read the Full Write-up

 989. Pingback: New Android Market

 990. Pingback: Logan

 991. Pingback: port of calls

 992. Pingback: how to gain height

 993. Pingback: comparison of auto insurance

 994. Pingback: Anna @ Hillview Peak

 995. Pingback: clowns for hire

 996. Pingback: mouse click the up coming document

 997. Pingback: next page

 998. Pingback: please click the next webpage

 999. Pingback: Read Much more

 1000. Pingback: Read This method

 1001. Pingback: simply click the following webpage

 1002. Pingback: simply click the up coming webpage

 1003. Pingback: Suggested Reading

 1004. Pingback: This Web page

 1005. Pingback: Related Site

 1006. Pingback: mouse click the next internet page

 1007. Pingback: similar resource site

 1008. Pingback: please click the next post

 1009. Pingback: sources

 1010. Pingback: Read More

 1011. Pingback: Suggested Studying

 1012. Pingback: Suggested Webpage

 1013. Pingback: This Web site

 1014. Pingback: relevant webpage

 1015. Pingback: mouse click the up coming webpage

 1016. Pingback: simply click the following post

 1017. Pingback: Ongoing

 1018. Pingback: please click the following webpage

 1019. Pingback: please click the up coming post

 1020. Pingback: Online Documentaries

 1021. Pingback: Read Far more

 1022. Pingback: Read More In this article

 1023. Pingback: Recommended Online site

 1024. Pingback: related web-site

 1025. Pingback: pet grooming

 1026. Pingback: mouse click the up coming post

 1027. Pingback: please click the following internet site

 1028. Pingback: itcbet.com website taruhan lengkap dan terpercaya

 1029. Pingback: Read

 1030. Pingback: Read Even more

 1031. Pingback: Recommended Internet page

 1032. Pingback: mouse click the next page

 1033. Pingback: please click the following internet site

 1034. Pingback: simply click the next document

 1035. Pingback: click the up coming article

 1036. Pingback: simply click the up coming site

 1037. Pingback: Read More In this article

 1038. Pingback: Suggested Resource site

 1039. Pingback: Recommended Internet page

 1040. Pingback: click through the next page

 1041. Pingback: Penis Enlargement Tips And Advice

 1042. Pingback: Full Statement

 1043. Pingback: Highly recommended Webpage

 1044. Pingback: just click the following webpage

 1045. Pingback: just click the following website

 1046. Pingback: just click the up coming internet page

 1047. Pingback: Shanta Aliberti

 1048. Pingback: mouse click the following web site

 1049. Pingback: mouse click the up coming post

 1050. Pingback: click the next website

 1051. Pingback: Read Full Article

 1052. Pingback: Read More On this page

 1053. Pingback: simply click the up coming post

 1054. Pingback: Recommended Browsing

 1055. Pingback: click through the next article

 1056. Pingback: click through the up coming internet page

 1057. Pingback: relevant website

 1058. Pingback: Extra resources

 1059. Pingback: simply click the following site

 1060. Pingback: marketing sieciowy

 1061. Pingback: Full Post

 1062. Pingback: Suggested Looking at

 1063. Pingback: This Web page

 1064. Pingback: stroke recovery

 1065. Pingback: Lazaro Garoner

 1066. Pingback: Click On this site

 1067. Pingback: mouse click the next webpage

 1068. Pingback: click the next web page

 1069. Pingback: please click the following webpage

 1070. Pingback: click through the next web site

 1071. Pingback: related web site

 1072. Pingback: Home Page

 1073. Pingback: just click the following document

 1074. Pingback: mouse click the following webpage

 1075. Pingback: Learn More

 1076. Pingback: linked web page

 1077. Pingback: More Info

 1078. Pingback: mouse click the following internet site

 1079. Pingback: mouse click the next web site

 1080. Pingback: simply click the up coming webpage

 1081. Pingback: please click the following webpage

 1082. Pingback: Sandy Allston

 1083. Pingback: Marvin Remund

 1084. Pingback: mouse click the up coming internet site

 1085. Pingback: Read This

 1086. Pingback: Related Site

 1087. Pingback: Read A great deal more

 1088. Pingback: Read More In this article

 1089. Pingback: next page

 1090. Pingback: please click the next page

 1091. Pingback: Recommended Webpage

 1092. Pingback: Read

 1093. Pingback: related web-site

 1094. Pingback: Read More At this website

 1095. Pingback: Read This

 1096. Pingback: please click for source

 1097. Pingback: please click the following page

 1098. Pingback: Recommended Web-site

 1099. Pingback: please click the up coming article

 1100. Pingback: relevant site

 1101. Pingback: Read More Here

 1102. Pingback: simply click the following internet page

 1103. Pingback: Jackson Tankson

 1104. Pingback: mouse click the up coming website page

 1105. Pingback: click the following post

 1106. Pingback: please click the next internet page

 1107. Pingback: please click the up coming article

 1108. Pingback: Read the Full Content

 1109. Pingback: Read the Full Piece of writing

 1110. Pingback: Recommended Studying

 1111. Pingback: related internet page

 1112. Pingback: Read Full Article

 1113. Pingback: similar internet page

 1114. Pingback: click through the up coming website page

 1115. Pingback: Continued

 1116. Pingback: simply click the next website

 1117. Pingback: simply click the up coming post

 1118. Pingback: related resource site

 1119. Pingback: Suggested Internet site

 1120. Pingback: relevant site

 1121. Pingback: Suggested Website

 1122. Pingback: This Webpage

 1123. Pingback: visit the next web site

 1124. Pingback: simply click the up coming webpage

 1125. Pingback: click the following post

 1126. Pingback: please click for source

 1127. Pingback: click the up coming website page

 1128. Pingback: precios de freidoras

 1129. Pingback: click through the next web site

 1130. Pingback: click through the up coming website page

 1131. Pingback: tesol singapore

 1132. Pingback: Discover More

 1133. Pingback: Full Report

 1134. Pingback: Highly recommended Internet page

 1135. Pingback: Read the Full Posting

 1136. Pingback: part time study

 1137. Pingback: mouse click the up coming article

 1138. Pingback: similar website

 1139. Pingback: More about the author

 1140. Pingback: Read More Listed here

 1141. Pingback: relevant site

 1142. Pingback: Read This

 1143. Pingback: Recommended Reading

 1144. Pingback: simply click the next website

 1145. Pingback: simply click the next site

 1146. Pingback: simply click the up coming website

 1147. Pingback: similar website

 1148. Pingback: This Site

 1149. Pingback: Suggested Browsing

 1150. Pingback: visit the up coming site

 1151. Pingback: Suggested Site

 1152. Pingback: visit the next internet site

 1153. Pingback: visit the following post

 1154. Pingback: additional reading

 1155. Pingback: Click In this article

 1156. Pingback: click the following article

 1157. Pingback: click the following post

 1158. Pingback: click the next site

 1159. Pingback: click the up coming internet site

 1160. Pingback: click through the following document

 1161. Pingback: click through the following website page

 1162. Pingback: click through the next web site

 1163. Pingback: click through the next article

 1164. Pingback: Pet Toys

 1165. Pingback: click through the up coming post

 1166. Pingback: Continuing

 1167. Pingback: mouse click the next webpage

 1168. Pingback: Full Posting

 1169. Pingback: promo for webhosting

 1170. Pingback: relevant web site

 1171. Pingback: similar web page

 1172. Pingback: Autoblow Scam

 1173. Pingback: simply click the following web site

 1174. Pingback: simply click the next site

 1175. Pingback: simply click the up coming webpage

 1176. Pingback: Suggested Reading

 1177. Pingback: this website

 1178. Pingback: visit the up coming document

 1179. Pingback: mouse click the following web page

 1180. Pingback: mouse click the following web page

 1181. Pingback: mouse click the next web page

 1182. Pingback: please click for source

 1183. Pingback: click the next web site

 1184. Pingback: please click the next post

 1185. Pingback: click through the next page

 1186. Pingback: click through the next web site

 1187. Pingback: click through the up coming web site

 1188. Pingback: Xrbia

 1189. Pingback: Going At this website

 1190. Pingback: Recommended Web site

 1191. Pingback: helpful resources

 1192. Pingback: Home Page

 1193. Pingback: Click Here

 1194. Pingback: resource for this article

 1195. Pingback: just click the up coming post

 1196. Pingback: linked site

 1197. Pingback: link

 1198. Pingback: mouse click for source

 1199. Pingback: source for this article

 1200. Pingback: relevant internet site

 1201. Pingback: similar webpage

 1202. Pingback: This Resource site

 1203. Pingback: Suggested Studying

 1204. Pingback: simply click the next document

 1205. Pingback: This Webpage

 1206. Pingback: sources

 1207. Pingback: Suggested Studying

 1208. Pingback: visit the up coming site

 1209. Pingback: click for source

 1210. Pingback: click the following internet site

 1211. Pingback: Click On this page

 1212. Pingback: click the following webpage

 1213. Pingback: San Rafael Model

 1214. Pingback: click through the next article

 1215. Pingback: click through the next post

 1216. Pingback: Continue Reading

 1217. Pingback: Foggia Accompagnatrice

 1218. Pingback: Full Article

 1219. Pingback: Going At this website

 1220. Pingback: mouse click the up coming webpage

 1221. Pingback: helpful resources

 1222. Pingback: home-page

 1223. Pingback: just click for source

 1224. Pingback: Read More In this article

 1225. Pingback: link

 1226. Pingback: Read the Full Post

 1227. Pingback: just click the up coming web site

 1228. Pingback: Recommended Web page

 1229. Pingback: More Information

 1230. Pingback: more resources

 1231. Pingback: VGA over LAN

 1232. Pingback: this website

 1233. Pingback: simply click the next website page

 1234. Pingback: resources

 1235. Pingback: mouse click the up coming internet site

 1236. Pingback: please click for source

 1237. Pingback: Suggested Site

 1238. Pingback: please click the next post

 1239. Pingback: Read Full Article

 1240. Pingback: Read the Full Guide

 1241. Pingback: visit the following webpage

 1242. Pingback: visit the up coming internet page

 1243. Pingback: Recommended Online site

 1244. Pingback: article source

 1245. Pingback: Click On this page

 1246. Pingback: click the following webpage

 1247. Pingback: click the next site

 1248. Pingback: mouse click the up coming website

 1249. Pingback: click the up coming webpage

 1250. Pingback: please click the following webpage

 1251. Pingback: similar internet page

 1252. Pingback: click through the next web site

 1253. Pingback: polskie sk�rki do wordpressa

 1254. Pingback: simply click the following web site

 1255. Pingback: click through the up coming webpage

 1256. Pingback: Find Out More

 1257. Pingback: gratis datingsite

 1258. Pingback: Full Piece of writing

 1259. Pingback: simply click the up coming website page

 1260. Pingback: Suggested Resource site

 1261. Pingback: Go At this site

 1262. Pingback: wordpress themes free

 1263. Pingback: helpful resources

 1264. Pingback: Buy incense online

 1265. Pingback: home-page

 1266. Pingback: Company Directory

 1267. Pingback: related internet page

 1268. Pingback: visit the up coming internet page

 1269. Pingback: resources

 1270. Pingback: how to increase your iq

 1271. Pingback: similar web site

 1272. Pingback: article source

 1273. Pingback: Click on

 1274. Pingback: Look At This

 1275. Pingback: More Information and facts

 1276. Pingback: STEPSTOLOSEWEIGHT.NET

 1277. Pingback: click through the following internet site

 1278. Pingback: click through the following website

 1279. Pingback: mouse click the following webpage

 1280. Pingback: click through the up coming page

 1281. Pingback: visit the following page

 1282. Pingback: Full Article

 1283. Pingback: visit the next site

 1284. Pingback: Highly recommended Online site

 1285. Pingback: visit the next web site

 1286. Pingback: Highly recommended Website

 1287. Pingback: rabaty

 1288. Pingback: just click the next post

 1289. Pingback: Divino Studio

 1290. Pingback: rabaty

 1291. Pingback: related web-site

 1292. Pingback: click the up coming webpage

 1293. Pingback: More inspiring ideas

 1294. Pingback: simply click the following page

 1295. Pingback: simply click the next document

 1296. Pingback: Wake up now

 1297. Pingback: simply click the following web site

 1298. Pingback: Suggested Online site

 1299. Pingback: Suggested Web page

 1300. Pingback: simply click the next site

 1301. Pingback: Puzzle for Seniors

 1302. Pingback: This Web-site

 1303. Pingback: simply click the up coming website page

 1304. Pingback: stay with me

 1305. Pingback: mouse click the up coming internet site

 1306. Pingback: mouse click the up coming website

 1307. Pingback: Click At this website

 1308. Pingback: This Webpage

 1309. Pingback: Click That Link

 1310. Pingback: visit the following web page

 1311. Pingback: mouse click the following website page

 1312. Pingback: rabaty

 1313. Pingback: Read the Full Document

 1314. Pingback: click through the following article

 1315. Pingback: mouse click the following post

 1316. Pingback: please click the following internet page

 1317. Pingback: please click the next document

 1318. Pingback: Continue Reading

 1319. Pingback: related web-site

 1320. Pingback: relevant website

 1321. Pingback: read on

 1322. Pingback: Read the Full Write-up

 1323. Pingback: Get More Information

 1324. Pingback: simply click the following webpage

 1325. Pingback: Recommended Reading

 1326. Pingback: simply click the next internet site

 1327. Pingback: relevant internet page

 1328. Pingback: simply click the up coming website page

 1329. Pingback: relevant webpage

 1330. Pingback: just click the following webpage

 1331. Pingback: simply click the following webpage

 1332. Pingback: guitar lessons for beginners

 1333. Pingback: just click the up coming website

 1334. Pingback: Learn More Here

 1335. Pingback: This Internet page

 1336. Pingback: visit the next page

 1337. Pingback: Yer Carbonell

 1338. Pingback: More Bonuses

 1339. Pingback: resources

 1340. Pingback: click through the next internet site

 1341. Pingback: click through the next web site

 1342. Pingback: simply click the next internet page

 1343. Pingback: simply click the up coming site

 1344. Pingback: please click the following article

 1345. Pingback: Suggested Webpage

 1346. Pingback: Full Content

 1347. Pingback: Full Review

 1348. Pingback: Go Here

 1349. Pingback: visit the next site

 1350. Pingback: Read Even more

 1351. Pingback: Highly recommended Reading

 1352. Pingback: Read the Full Guide

 1353. Pingback: visit the next website

 1354. Pingback: Read the Full Piece of writing

 1355. Pingback: just click the next web site

 1356. Pingback: resources

 1357. Pingback: keep reading

 1358. Pingback: Learn More

 1359. Pingback: Justin Bieber concert

 1360. Pingback: Suggested Looking at

 1361. Pingback: Suggested Website

 1362. Pingback: this website

 1363. Pingback: visit the up coming article

 1364. Pingback: singapore interior design

 1365. Pingback: click the following web page

 1366. Pingback: www.youtube.com

 1367. Pingback: click the next webpage

 1368. Pingback: halal food catering

 1369. Pingback: please click the next website page

 1370. Pingback: click through the next document

 1371. Pingback: click through the up coming document

 1372. Pingback: click through the up coming website page

 1373. Pingback: Read This method

 1374. Pingback: Full Guide

 1375. Pingback: Get More Information

 1376. Pingback: helpful resources

 1377. Pingback: simply click the following post

 1378. Pingback: חופשה בקוס

 1379. Pingback: home-page

 1380. Pingback: Suggested Looking at

 1381. Pingback: just click the following website

 1382. Pingback: visit the next post

 1383. Pingback: Learn Alot more

 1384. Pingback: visit the up coming site

 1385. Pingback: linked internet site

 1386. Pingback: more helpful hints

 1387. Pingback: Check Out

 1388. Pingback: Read More Listed here

 1389. Pingback: Read the Full Piece of writing

 1390. Pingback: simply click the next internet page

 1391. Pingback: click through the up coming web site

 1392. Pingback: simply click for source

 1393. Pingback: Suggested Studying

 1394. Pingback: simply click the next internet page

 1395. Pingback: Suggested Internet site

 1396. Pingback: This Internet page

 1397. Pingback: biura nieruchomosci gorzow

 1398. Pingback: just click the following article

 1399. Pingback: just click the next article

 1400. Pingback: visit the up coming internet page

 1401. Pingback: loose vagina

 1402. Pingback: linked site

 1403. Pingback: best e cig

 1404. Pingback: biura nieruchomo?ci gorz�w

 1405. Pingback: Best Costumes

 1406. Pingback: More inspiring ideas

 1407. Pingback: click the next internet site

 1408. Pingback: small business opportunities

 1409. Pingback: similar webpage

 1410. Pingback: Read

 1411. Pingback: click through the following web site

 1412. Pingback: Read Even more

 1413. Pingback: read on

 1414. Pingback: Extra resources

 1415. Pingback: Related Site

 1416. Pingback: Suggested Internet site

 1417. Pingback: Niche Flipper Reviews

 1418. Pingback: relevant site

 1419. Pingback: makemoneywithmeghan

 1420. Pingback: simply click the following site

 1421. Pingback: simply click the up coming document

 1422. Pingback: Going to

 1423. Pingback: simply click the up coming site

 1424. Pingback: Highly recommended Resource site

 1425. Pingback: This Web site

 1426. Pingback: visit the next site

 1427. Pingback: keep reading

 1428. Pingback: Click At this website

 1429. Pingback: More Help

 1430. Pingback: Click On this website

 1431. Pingback: click the up coming web page

 1432. Pingback: click through the next article

 1433. Pingback: click through the up coming article

 1434. Pingback: relevant website

 1435. Pingback: similar web page

 1436. Pingback: simply click the following internet site

 1437. Pingback: just click the next web site

 1438. Pingback: mouse click the up coming internet site

 1439. Pingback: online payday loan

 1440. Pingback: Suggested Resource site

 1441. Pingback: please click the following internet page

 1442. Pingback: same day payday loans no phone calls

 1443. Pingback: office cleaners mackay

 1444. Pingback: invention ideas for 6th graders

 1445. Pingback: relevant site

 1446. Pingback: Read Far more

 1447. Pingback: similar site

 1448. Pingback: e cigarettes

 1449. Pingback: simply click the following website page

 1450. Pingback: simply click the next internet page

 1451. Pingback: seduce women

 1452. Pingback: simply click the up coming webpage

 1453. Pingback: Suggested Browsing

 1454. Pingback: Recommended Webpage

 1455. Pingback: relevant web site

 1456. Pingback: similar resource site

 1457. Pingback: simply click the following article

 1458. Pingback: simply click the next website page

 1459. Pingback: Suggested Internet page

 1460. Pingback: Suggested Webpage

 1461. Pingback: visit the following site

 1462. Pingback: visit the following website page

 1463. Pingback: clash of clans hack

 1464. Pingback: woodworking projects

 1465. Pingback: visit the next website page

 1466. Pingback: mouse click the next web page

 1467. Pingback: click the up coming post

 1468. Pingback: please click the following internet page

 1469. Pingback: Orlando to port canavaral

 1470. Pingback: Click This Link

 1471. Pingback: click through the next internet site

 1472. Pingback: click through the up coming document

 1473. Pingback: Read Alot more

 1474. Pingback: Clicking Here

 1475. Pingback: security metal detector

 1476. Pingback: Full Article

 1477. Pingback: Read the Full Document

 1478. Pingback: Recommended Site

 1479. Pingback: related resource site

 1480. Pingback: similar resource site

 1481. Pingback: just click the following website

 1482. Pingback: tinnitus miracle

 1483. Pingback: simply click the following page

 1484. Pingback: Learn More Here

 1485. Pingback: linked web page

 1486. Pingback: Facebook.com - Trinity Code Review Post

 1487. Pingback: More Help

 1488. Pingback: simply click the up coming internet site

 1489. Pingback: Suggested Site

 1490. Pingback: relevant site

 1491. Pingback: simply click the following article

 1492. Pingback: yeast infection

 1493. Pingback: This Site

 1494. Pingback: visit the following post

 1495. Pingback: visit the next page

 1496. Pingback: best magic card trick

 1497. Pingback: article source

 1498. Pingback: Suggested Reading

 1499. Pingback: This Web page

 1500. Pingback: click the next web site

 1501. Pingback: Get the facts

 1502. Pingback: visit the following site

 1503. Pingback: visit the up coming site

 1504. Pingback: click through the next website

 1505. Pingback: just click the next website

 1506. Pingback: Continued

 1507. Pingback: Full Statement

 1508. Pingback: Going at

 1509. Pingback: helpful hints

 1510. Pingback: mouse click the up coming post

 1511. Pingback: please click the next internet page

 1512. Pingback: Ongoing

 1513. Pingback: please click the following web site

 1514. Pingback: Read the Full Post

 1515. Pingback: please click the next website page

 1516. Pingback: Read Even more

 1517. Pingback: relevant site

 1518. Pingback: More Signup bonuses

 1519. Pingback: similar site

 1520. Pingback: Read This method

 1521. Pingback: simply click the following internet page

 1522. Pingback: mouse click the up coming internet site

 1523. Pingback: Suggested Internet site

 1524. Pingback: Suggested Website

 1525. Pingback: This Internet page

 1526. Pingback: Suggested Site

 1527. Pingback: Suggested Webpage

 1528. Pingback: visit the following webpage

 1529. Pingback: visit the next post

 1530. Pingback: visit the next post

 1531. Pingback: Click On this page

 1532. Pingback: click the up coming web page

 1533. Pingback: click through the up coming article

 1534. Pingback: zahn�rzte luzern

 1535. Pingback: Click On this site

 1536. Pingback: click the following post

 1537. Pingback: Full Review

 1538. Pingback: Get More Information

 1539. Pingback: extended auto warranty

 1540. Pingback: bbw dating site

 1541. Pingback: win an ipad

 1542. Pingback: click through the next web page

 1543. Pingback: More Help

 1544. Pingback: More Material

 1545. Pingback: Full Content

 1546. Pingback: simply click the following internet site

 1547. Pingback: source for this article

 1548. Pingback: best dating sites

 1549. Pingback: this website

 1550. Pingback: visit the next site

 1551. Pingback: visit the up coming internet page

 1552. Pingback: Highly recommended Web-site

 1553. Pingback: More inspiring ideas

 1554. Pingback: relevant webpage

 1555. Pingback: similar resource site

 1556. Pingback: Shaunta Wiesler

 1557. Pingback: Roseanne Parisi

 1558. Pingback: our website

 1559. Pingback: simply click the following web site

 1560. Pingback: Jerrie Leveque

 1561. Pingback: Micheal Leadingham

 1562. Pingback: please click the up coming website page

 1563. Pingback: simply click the next internet site

 1564. Pingback: simply click the up coming web site

 1565. Pingback: Read Full Article

 1566. Pingback: Fidel Doner

 1567. Pingback: Suggested Site

 1568. Pingback: Read More On this page

 1569. Pingback: Stormy Pembleton

 1570. Pingback: This Web site

 1571. Pingback: please click the up coming document

 1572. Pingback: Read More At this website

 1573. Pingback: Bernadine Hulburt

 1574. Pingback: visit the next site

 1575. Pingback: simply click the next web page

 1576. Pingback: buy hcg drops

 1577. Pingback: simply click the up coming site

 1578. Pingback: click here

 1579. Pingback: Which Is The Best Instant Face Lift Serum

 1580. Pingback: visit the following internet site

 1581. Pingback: hcg diet

 1582. Pingback: gold ira

 1583. Pingback: bad credit car loans

 1584. Pingback: simply click the following post

 1585. Pingback: christian dating sites

 1586. Pingback: simply click the next web page

 1587. Pingback: click the following document

 1588. Pingback: simply click the up coming web site

 1589. Pingback: click the next website page

 1590. Pingback: bad credit loans

 1591. Pingback: Suggested Website

 1592. Pingback: Full Content

 1593. Pingback: visit the up coming article

 1594. Pingback: Click At this website

 1595. Pingback: homepage

 1596. Pingback: Click In this article

 1597. Pingback: just click the next post

 1598. Pingback: click the following website

 1599. Pingback: just click the up coming internet site

 1600. Pingback: Learn More Here

 1601. Pingback: click the up coming web site

 1602. Pingback: mouse click the next web site

 1603. Pingback: relevant web site

 1604. Pingback: click through the up coming webpage

 1605. Pingback: Discover More Here

 1606. Pingback: please click the next site

 1607. Pingback: Full Survey

 1608. Pingback: teaching in Argentina

 1609. Pingback: simply click the up coming webpage

 1610. Pingback: This Resource site

 1611. Pingback: visit the next internet site

 1612. Pingback: Read This method

 1613. Pingback: visit the up coming site

 1614. Pingback: linked resource site

 1615. Pingback: Recommended Web page

 1616. Pingback: related web page

 1617. Pingback: mouse click the next internet page

 1618. Pingback: similar internet page

 1619. Pingback: Ongoing

 1620. Pingback: simply click for source

 1621. Pingback: simply click the up coming document

 1622. Pingback: please click the next page

 1623. Pingback: dortgurtgiretl

 1624. Pingback: Read Far more

 1625. Pingback: customized fat loss review

 1626. Pingback: this website

 1627. Pingback: related web site

 1628. Pingback: visit the up coming internet page

 1629. Pingback: details

 1630. Pingback: similar site

 1631. Pingback: This Web site

 1632. Pingback: simply click the following article

 1633. Pingback: simply click the next website page

 1634. Pingback: visit the next document

 1635. Pingback: Suggested Site

 1636. Pingback: Colton Rian

 1637. Pingback: Visit

 1638. Pingback: visit the following web page

 1639. Pingback: Riva Neptune

 1640. Pingback: hcg diet review

 1641. Pingback: Sage Benckendorf

 1642. Pingback: electric cigarette

 1643. Pingback: Chun Lou

 1644. Pingback: psoriasis treatment

 1645. Pingback: Gail Daugaard

 1646. Pingback: click the up coming webpage

 1647. Pingback: Recommended Webpage

 1648. Pingback: click through the following website page

 1649. Pingback: click through the next website

 1650. Pingback: Read the Full Guide

 1651. Pingback: mouse click the up coming website

 1652. Pingback: Clicking Here

 1653. Pingback: Read Far more

 1654. Pingback: click through the up coming website page

 1655. Pingback: just click

 1656. Pingback: just click the next site

 1657. Pingback: mouse click the up coming document

 1658. Pingback: KRA Corporation

 1659. Pingback: Learn Even more

 1660. Pingback: linked website

 1661. Pingback: http://silverspring.patch.com/listings/kra-corporation

 1662. Pingback: More Material

 1663. Pingback: Highly recommended Resource site

 1664. Pingback: keratosis pilaris treatment

 1665. Pingback: kracorporation

 1666. Pingback: KRA Corporation

 1667. Pingback: http://www.squidoo.com/kra-corporation

 1668. Pingback: mouse click the up coming website

 1669. Pingback: KRA Corporation

 1670. Pingback: simply click the following post

 1671. Pingback: simply click the next internet page

 1672. Pingback: please click the following internet site

 1673. Pingback: simply click the up coming post

 1674. Pingback: please click the up coming article

 1675. Pingback: visit the following post

 1676. Pingback: visit the following web page

 1677. Pingback: linked web page

 1678. Pingback: visit the next website

 1679. Pingback: click the following website

 1680. Pingback: mouse click the following webpage

 1681. Pingback: click the up coming internet site

 1682. Pingback: lettering stencils

 1683. Pingback: similar webpage

 1684. Pingback: click through the up coming website

 1685. Pingback: Full Write-up

 1686. Pingback: please click the following internet site

 1687. Pingback: Read Alot more

 1688. Pingback: pashmeen manchanda

 1689. Pingback: simply click the next website

 1690. Pingback: just click the next site

 1691. Pingback: mouse click the following web site

 1692. Pingback: visit the next website

 1693. Pingback: Learn Additional Here

 1694. Pingback: Suggested Resource site

 1695. Pingback: mouse click the up coming document

 1696. Pingback: mouse click the following webpage

 1697. Pingback: Read Even more

 1698. Pingback: mouse click the up coming article

 1699. Pingback: Our site

 1700. Pingback: Recommended Looking at

 1701. Pingback: click the following internet page

 1702. Pingback: click through the following internet site

 1703. Pingback: visit the next website page

 1704. Pingback: Recommended Web site

 1705. Pingback: source for this article

 1706. Pingback: simply click the following web site

 1707. Pingback: Recommended Reading

 1708. Pingback: simply click the up coming website

 1709. Pingback: visit the next web page

 1710. Pingback: just click

 1711. Pingback: just click the following internet page

 1712. Pingback: Suggested Web site

 1713. Pingback: tao of badass review

 1714. Pingback: grand theft auto 5 xbox 360

 1715. Pingback: visit the up coming article

 1716. Pingback: Recommended Internet site

 1717. Pingback: quitclaim deed michigan

 1718. Pingback: appetite suppressant

 1719. Pingback: resource for this article

 1720. Pingback: just click the following web page

 1721. Pingback: simply click the next internet site

 1722. Pingback: simply click the up coming post

 1723. Pingback: Suggested Browsing

 1724. Pingback: just click the up coming site

 1725. Pingback: This Resource site

 1726. Pingback: mouse click the following post

 1727. Pingback: please click the up coming article

 1728. Pingback: Read A great deal more

 1729. Pingback: click the next web page

 1730. Pingback: click the up coming web page

 1731. Pingback: simply click the up coming article

 1732. Pingback: click through the next document

 1733. Pingback: click through the up coming web page

 1734. Pingback: simply click the following site

 1735. Pingback: More Signup bonuses

 1736. Pingback: Find Out More

 1737. Pingback: simply click the next site

 1738. Pingback: simply click the up coming post

 1739. Pingback: Suggested Internet page

 1740. Pingback: This Resource site

 1741. Pingback: Home Page

 1742. Pingback: mouse click the next web page

 1743. Pingback: just click the following internet page

 1744. Pingback: This Webpage

 1745. Pingback: visit the next internet site

 1746. Pingback: visit the next website page

 1747. Pingback: linked website

 1748. Pingback: click the next post

 1749. Pingback: mouse click on

 1750. Pingback: click the next webpage

 1751. Pingback: click the up coming web page

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *