Damberg, Österberg, Östros, Baylan, Eneroth; enligt valberedningen är det upp till er, vänd oss inte ryggen!

Socialdemokratiska partistyrelsen på Bommersvik den 10-11 juni. Lika som bär: Sven-Erik Österberg, Thomas Östros och Tommy Ohlström Foto: Natalie SialValberedningen nominerar bara till de platser i Socialdemokratiska verkställande utskottet (VU) som är vakanta. Alltså är det helt upp till dem som sitter i det tyngsta organet att avgöra huruvida de bör bytas ut eller ej på den kommande kongressen i mars. Efter två valförluster och historiskt låga siffror är det inte orimligt att begära självrannsakan från partiets högsta ledning, men väldigt lite om deras inställning kommer ut. Vad gör/vill de? Jag har mailat VU:s medlemmar och frågat dem direkt om hur de står inför kongressen i mars.

Mailet de fick är följande:

Hej
Jag skriver för Libertas, S-studenters tidning och vi är lite intresserade av vad som händer nu inför kongressen och har därför ett par frågor om din roll i VU och hur du ser på den framöver.
Hur länge har du suttit i Verkställande Utskottet?
Vad har du gjort där?
Ställer du din plats till förfogande inför extrakongressen i år?
Om ja: Varför? Kandiderar du igen?
Om nej: Vad har du som gör att det inte är lämpligt att medlemmarna får möjlighet att rösta om du bör sitta kvar?

Som synes helt berättigade frågor från medlemmar som måste få veta vem som har makt och varför. Har du några frågor når du mig på [telefonnummer], annars ser jag fram emot dina svar i början av nästa vecka.

Med vänliga hälsningar
Jesper Alex-Petersen
http://www.tidskriftenlibertas.se

Mailet gick iväg i fredags och vi ser fram emot svaren i början av nästa vecka. Tidigare mail till valberedningen angående deras relation till VU besvarades så här:

När offentliggörs ert förslag?
Det går inte att svara i form av något datum ännu. Valberedningen behöver tid för sitt arbete och behöver formellt inte presentera något förrän vid den extra kongressen. Jag tror dock att man kommer att vara klara tidigare och då kommer också en presentation att ske.

När får medlemmarna möjlighet att nominera?
Nomineringsrätten tillkommer endast partidistrikten. Men valberedningen har uppdragit till partidistrikten att arbeta i en öppen process och inhämta synpunkter från partiorganisationer och medlemmar.

Hur kommer nomineringsprocessen att gå till?
Tre skeden för en bred diskussion
Valberedningen önskar en bred diskussion inför de val som ska förrättas på den extra partikongressen. För enkelhetens skull kan processen beskrivas i tre skeden:

1A. Bred och öppen diskussion om kriterier fram till andra halvan av januari
Partidistrikten ansvarar för att samordna processen i respektive distrikt vad gäller att låta medlemmar och partiorganisationer komma med synpunkter på partiets framtida ledarskap. I detta skede handlar det om att ta fram de kriterier, kvalifikationer och kompetensprofiler som bör gälla för partiets ledning. Hur ska det framtida socialdemokratiska ledarskapet se ut och vad är det som ska känneteckna detta? Det kan ske i många olika former och kanaler, partidistrikten beslutar själva formerna för detta och vid vilken tidpunkt förslagen ska vara distriktet till handa. Senast måndagen den 24 januari önskar valberedningen få partidistriktens sammanställningar över inkomna synpunkter.

1B. Valberedningen lyssnar
Valberedningen önskar medverka vid lämpliga möten runt om i landet, i huvudsak regionvisa överläggningar, men i vissa fall också partidistriktsvis (bl a på grund av geografiska avstånd). Det handlar om att lyssna och ta del av de diskussioner som förs. Valberedningens ordförande försöker prioritera sin medverkan och är nu inbokad i alla regioner. Övriga ledamöter i valberedningen försöker också medverka i stor utsträckning.

Vad gäller synpunkter från medlemmar och partiorganisationer vill vi att partidistrikten samordnar dessa, enligt vad som beskrivits ovan. Men för dem som önskar förmedla något direkt till valberedningen finns en nyetablerad e-postadress:
valberedningen@socialdemokraterna.se

2. Namnförslag under första halvan av februari
I slutet av det första skedet skickas en ny fråga ut i partiorganisationen, den handlar om vilka personer som kan tänkas komma ifråga utifrån angivna kriterier. Namnförslagen ska vara valberedningen tillhanda under första halvan av februari. Vi återkommer med ett konkret datum för detta.

Socialdemokratiska partistyrelsen sammanträder på Bommersvik den 10-11 juni. Mikael Damberg, Carin Jämtin och Anders Lago. Foto: Natalie Sial

3. Diskussion med partidistrikten följs av formell nomineringsprocess
I mitten av februari startar diskussionen om vilka personer som är aktuella som kandidater. Valberedningen kommer särskilt att involvera partidistrikten och sidoorganisationerna. Först därefter sker den formella nomineringsprocessen och sedan presenteras valberedningens förslag.

Tre steg för att pröva förtroendet
Valberedningen har förutom att föreslå en ny partiordförande också att pröva förtroendet för ledamöterna i PS och VU. Det är en process som sker i tre steg:

1. Det första steget handlar om PS och startade i och med telefonmötet med partidistriktens ordföranden den 19 december. Distriktsordföranden gavs i uppdrag att gå tillbaka till sina styrelser för att diskutera vilka förändringar som eventuellt bör göras vad gäller distriktets representanter i PS. Det bör här poängteras att det kan finnas andra skäl än bristande förtroende för att byta representanter i PS (t ex att någon inom kort planerar att lämna sitt uppdrag i partidistriktet).

2. Det andra steget är att ta fram förslag till ny partiordförande utifrån de kriterier och namnförslag som kommit fram i den breda diskussionen bland medlemmar och partiorganisationer. Detta sker i dialog med partidistrikten och samtal med sidoorganisationerna.

3. När valberedningen närmar sig ett förslag till ny partiordförande inleds det tredje steget som handlar om att pröva förtroendet för samtliga i VU och göra överväganden om hur helheten bör se ut för att få ett fungerande lag.

Hur fungerar tillsättandet av verkställande utskottet och partistyrelsen?
Valberedningen lägger förslag på de poster där det uppstår vakanser. Vilka dessa är, förutom partiordförande och ordförande i programkommissionen, går inte att säga i dag.

Innebär fyllnadsval att ni bara föreslår kandidater till de poster i VU som de som sitter i VU väljer att lämna eller föreslår ni 14 namn?
Fyllnadsval innebär att förslag läggs på vakanta platser.

Vilka nya vägar prövar ni?
T ex att valberedningen nu reser runt i landet och medverkar på olika möten i partidistriktens regi.
Även mailadressen till valberdningen är något nytt jämfört med tidigare.

/Ola
Organisationschef
Ola Nilsson
08-700 27 15

Jag kan inte undgå att ställa ett par frågor. Hade inte valberedningen en mailadress 2007? Vad händer om de som styrt partiet till två valförluster säger att det nu är viktigt att hålla båten stadigt? Och hur ska någon i partiet kunna välja något när kandidaterna inte säger något? Jag vill gärna veta vad som skiljer Mikael Damberg från Österberg och Östros bortsett från att den förre har hår. Om de behagar besvara denna högst rimliga förfrågan återstår att se. Professor Gunilla Källenius skriver ingående och tragikomiskt om sina försök att som partimedlem få delta i den så kallade demokratiska processen.
Öppna KrisKommissionens rapporter är nu färdiga och kan laddas ner för den som är intresserad av vad som kan åstadkommas när medlemmar tar egna initiativ i politiska processer. Orsaken till att inlägget blev skrivet är Peters förhoppning på bloggen Röda Berget. Jag hoppas kunna återkomma med svar från VU.

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *